Ecclesiastes 10

1זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט
2לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו
3וגם בדרך כשהסכל (כשסכל) הלך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא
4אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח  כי מרפא יניח חטאים גדולים
5יש רעה ראיתי תחת השמש—כשגגה שיצא מלפני השליט
6נתן הסכל במרומים רבים ועשירים בשפל ישבו
7ראיתי עבדים על סוסים ושרים הלכים כעבדים על הארץ
8חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש
9מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם
10אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה
11אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון
12דברי פי חכם חן ושפתות כסיל תבלענו
13תחלת דברי פיהו סכלות ואחרית פיהו הוללות רעה
14והסכל ירבה דברים לא ידע האדם מה שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו
15עמל הכסילים תיגענו—אשר לא ידע ללכת אל עיר
16אי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו
17אשריך ארץ שמלכך בן חורים ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי
18בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית
19לשחוק עשים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את הכל
20גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר  כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל הכנפים (כנפים) יגיד דבר

Copyright information for Alep