Ecclesiastes 11

שלח לחמך על פני המים  כי ברב הימים תמצאנו
תן חלק לשבעה וגם לשמונה  כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ
אם ימלאו העבים גשם על הארץ יריקו ואם יפול עץ בדרום ואם בצפון—מקום שיפול העץ שם יהוא
שמר רוח לא יזרע וראה בעבים לא יקצור
כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה  ככה לא תדע את מעשה האלהים אשר יעשה את הכל
בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך  כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים
ומתוק האור וטוב לעינים לראות את השמש
כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את ימי החשך כי הרבה יהיו כל שבא הבל
שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט
10 והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך  כי הילדות והשחרות הבל

Copyright information for Alep