Ecclesiastes 11

1שלח לחמך על פני המים  כי ברב הימים תמצאנו
2תן חלק לשבעה וגם לשמונה  כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ
3אם ימלאו העבים גשם על הארץ יריקו ואם יפול עץ בדרום ואם בצפון—מקום שיפול העץ שם יהוא
4שמר רוח לא יזרע וראה בעבים לא יקצור
5כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה  ככה לא תדע את מעשה האלהים אשר יעשה את הכל
6בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך  כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים
7ומתוק האור וטוב לעינים לראות את השמש
8כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את ימי החשך כי הרבה יהיו כל שבא הבל
9שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט
10והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך  כי הילדות והשחרות הבל

Copyright information for Alep