Ecclesiastes 12

1וזכר את בוראיך בימי בחורתיך  עד אשר לא יבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ
2עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם
3ביום שיזעו שמרי הבית והתעותו אנשי החיל ובטלו הטחנות כי מעטו וחשכו הראות בארבות
4וסגרו דלתים בשוק בשפל קול הטחנה ויקום לקול הצפור וישחו כל בנות השיר
5גם מגבה יראו וחתחתים בדרך וינאץ השקד ויסתבל החגב ותפר האביונה  כי הלך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים
6עד אשר לא ירחק (ירתק) חבל הכסף ותרוץ גלת הזהב ותשבר כד על המבוע ונרץ הגלגל אל הבור
7וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה
8הבל הבלים אמר הקוהלת הכל הבל
9ויתר שהיה קהלת חכם  עוד למד דעת את העם ואזן וחקר תקן משלים הרבה
10בקש קהלת למצא דברי חפץ וכתוב ישר דברי אמת
11דברי חכמים כדרבנות וכמשמרות נטועים בעלי אספות נתנו מרעה אחד
12ויתר מהמה בני הזהר  עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר
13סוף דבר הכל נשמע  את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם
14כי את כל מעשה האלהים יבא במשפט על כל נעלם  אם טוב ואם רע  {ש}

Copyright information for Alep