Ecclesiastes 12

וזכר את בוראיך בימי בחורתיך  עד אשר לא יבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ
עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם
ביום שיזעו שמרי הבית והתעותו אנשי החיל ובטלו הטחנות כי מעטו וחשכו הראות בארבות
וסגרו דלתים בשוק בשפל קול הטחנה ויקום לקול הצפור וישחו כל בנות השיר
גם מגבה יראו וחתחתים בדרך וינאץ השקד ויסתבל החגב ותפר האביונה  כי הלך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים
עד אשר לא ירחק (ירתק) חבל הכסף ותרוץ גלת הזהב ותשבר כד על המבוע ונרץ הגלגל אל הבור
וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה
הבל הבלים אמר הקוהלת הכל הבל
ויתר שהיה קהלת חכם  עוד למד דעת את העם ואזן וחקר תקן משלים הרבה
10 בקש קהלת למצא דברי חפץ וכתוב ישר דברי אמת
11 דברי חכמים כדרבנות וכמשמרות נטועים בעלי אספות נתנו מרעה אחד
12 ויתר מהמה בני הזהר  עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר
13 סוף דבר הכל נשמע  את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם
14 כי את כל מעשה האלהים יבא במשפט על כל נעלם  אם טוב ואם רע  {ש}

Copyright information for Alep