Ecclesiastes 4

1ושבתי אני ואראה את כל העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם
2ושבח אני את המתים שכבר מתו—מן החיים אשר המה חיים עדנה
3וטוב משניהם—את אשר עדן לא היה  אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש
4וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה—כי היא קנאת איש מרעהו גם זה הבל ורעות רוח
5הכסיל חבק את ידיו ואכל את בשרו
6טוב מלא כף נחת—ממלא חפנים עמל ורעות רוח
7ושבתי אני ואראה הבל תחת השמש
8יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו—גם עיניו (עינו) לא תשבע עשר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה—גם זה הבל וענין רע הוא
9טובים השנים מן האחד  אשר יש להם שכר טוב בעמלם
10כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו
11גם אם ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם
12ואם יתקפו האחד—השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק
13טוב ילד מסכן וחכם—ממלך זקן וכסיל אשר לא ידע להזהר עוד
14כי מבית הסורים יצא למלך  כי גם במלכותו נולד רש
15ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש—עם הילד השני אשר יעמד תחתיו
16אין קץ לכל העם לכל אשר היה לפניהם—גם האחרונים לא ישמחו בו  כי גם זה הבל ורעיון רוח
17שמר רגליך (רגלך) כאשר תלך אל בית האלהים וקרוב לשמע מתת הכסילים זבח  כי אינם יודעים לעשות רע

Copyright information for Alep