Ecclesiastes 7

1טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו
2טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה—באשר הוא סוף כל האדם והחי יתן אל לבו
3טוב כעס משחוק  כי ברע פנים ייטב לב
4לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה
5טוב לשמע גערת חכם—מאיש שמע שיר כסילים
6כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחק הכסיל וגם זה הבל
7כי העשק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה
8טוב אחרית דבר מראשיתו טוב ארך רוח מגבה רוח
9אל תבהל ברוחך לכעוס  כי כעס בחיק כסילים ינוח
10אל תאמר מה היה—שהימים הראשנים היו טובים מאלה  כי לא מחכמה שאלת על זה
11טובה חכמה עם נחלה ויתר לראי השמש
12כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה
13ראה את מעשה האלהים  כי מי יוכל לתקן את אשר עותו
14ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את זה לעמת זה עשה האלהים על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה
15את הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו
16אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר  למה תשומם
17אל תרשע הרבה ואל תהי סכל  למה תמות בלא עתך
18טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח את ידך  כי ירא אלהים יצא את כלם
19החכמה תעז לחכם—מעשרה שליטים אשר היו בעיר
20כי אדם אין צדיק בארץ—אשר יעשה טוב ולא יחטא
21גם לכל הדברים אשר ידברו אל תתן לבך  אשר לא תשמע את עבדך מקללך
22כי גם פעמים רבות ידע לבך  אשר גם את (אתה) קללת אחרים
23כל זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני
24רחוק מה שהיה ועמק עמק מי ימצאנו
25סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות
26ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה—אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה
27ראה זה מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת למצא חשבון
28אשר עוד בקשה נפשי ולא מצאתי  אדם אחד מאלף מצאתי—ואשה בכל אלה לא מצאתי
29לבד ראה זה מצאתי אשר עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו חשבנות רבים

Copyright information for Alep