Ecclesiastes 8

1מי כהחכם ומי יודע פשר דבר חכמת אדם תאיר פניו ועז פניו ישנא
2אני פי מלך שמר ועל דברת שבועת אלהים
3אל תבהל מפניו תלך אל תעמד בדבר רע  כי כל אשר יחפץ יעשה
4באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה
5שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע לב חכם
6כי לכל חפץ יש עת ומשפט  כי רעת האדם רבה עליו
7כי איננו ידע מה שיהיה  כי כאשר יהיה מי יגיד לו
8אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא ימלט רשע את בעליו
9את כל זה ראיתי ונתון את לבי לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש  עת אשר שלט האדם באדם—לרע לו
10ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו וממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר אשר כן עשו גם זה הבל
11אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה על כן מלא לב בני האדם בהם—לעשות רע
12אשר חטא עשה רע מאת—ומאריך לו  כי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי האלהים אשר ייראו מלפניו
13וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל—אשר איננו ירא מלפני אלהים
14יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר יש צדיקים אשר מגיע אלהם כמעשה הרשעים ויש רשעים שמגיע אלהם כמעשה הצדיקים  אמרתי שגם זה הבל
15ושבחתי אני את השמחה אשר אין טוב לאדם תחת השמש כי אם לאכל ולשתות ולשמוח והוא ילונו בעמלו ימי חייו אשר נתן לו האלהים—תחת השמש
16כאשר נתתי את לבי לדעת חכמה ולראות את הענין אשר נעשה על הארץ  כי גם ביום ובלילה—שנה בעיניו איננו ראה
17וראיתי את כל מעשה האלהים כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר נעשה תחת השמש בשל אשר יעמל האדם לבקש ולא ימצא וגם אם יאמר החכם לדעת לא יוכל למצא

Copyright information for Alep