Esther 1

1ויהי בימי אחשורוש  הוא אחשורוש המלך מהדו ועד כוש—שבע ועשרים ומאה מדינה
2בימים ההם—כשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה
3בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו  חיל פרס ומדי הפרתמים ושרי המדינות—לפניו
4בהראתו את עשר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומאת יום
5ובמלואת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה—שבעת ימים  בחצר גנת ביתן המלך
6חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי שש מטות זהב וכסף על רצפת בהט ושש—ודר וסחרת
7והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך
8והשתיה כדת אין אנס  כי כן יסד המלך על כל רב ביתו—לעשות כרצון איש ואיש  {ס}

9גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים—בית המלכות אשר למלך אחשורוש
10ביום השביעי כטוב לב המלך ביין—אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש
11להביא את ושתי המלכה לפני המלך—בכתר מלכות  להראות העמים והשרים את יפיה כי טובת מראה היא
12ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו  {ס}

13ויאמר המלך לחכמים ידעי העתים  כי כן דבר המלך לפני כל ידעי דת ודין
14והקרב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן—שבעת שרי פרס ומדי ראי פני המלך הישבים ראשנה במלכות
15כדת מה לעשות במלכה ושתי—על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים  {ס}

16ויאמר מומכן (ממוכן) לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עותה ושתי המלכה  כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש
17כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן  באמרם המלך אחשורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו—ולא באה
18והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף
19אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור  אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה
20ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן—למגדול ועד קטן
21וייטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן
22וישלח ספרים אל כל מדינות המלך—אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו  להיות כל איש שרר בביתו ומדבר כלשון עמו  {ס}

Copyright information for Alep