Esther 10

וישם המלך אחשרש (אחשורש) מס על הארץ ואיי הים
וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדלת מרדכי אשר גדלו המלך—הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס
כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו—דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו  {ש}

Copyright information for Alep