Esther 10

1וישם המלך אחשרש (אחשורש) מס על הארץ ואיי הים
2וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדלת מרדכי אשר גדלו המלך—הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס
3כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו—דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו  {ש}

Copyright information for Alep