Esther 2

1אחר הדברים האלה כשך חמת המלך אחשורוש—זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה
2ויאמרו נערי המלך משרתיו  יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה
3ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגא סריס המלך שמר הנשים ונתון תמרקיהן
4והנערה אשר תיטב בעיני המלך—תמלך תחת ושתי וייטב הדבר בעיני המלך ויעש כן  {ס}

5איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש—איש ימיני
6אשר הגלה מירושלים עם הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה—אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל
7ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו—כי אין לה אב ואם והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת
8ויהי בהשמע דבר המלך ודתו ובהקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שמר הנשים
9ותיטב הנערה בעיניו ותשא חסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מנותה לתת לה ואת שבע הנערות הראיות לתת לה מבית המלך וישנה ואת נערותיה לטוב בית הנשים
10לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה  כי מרדכי צוה עליה אשר לא תגיד
11ובכל יום ויום—מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים  לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה
12ובהגיע תר נערה ונערה לבוא אל המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חדש—כי כן ימלאו ימי מרוקיהן  ששה חדשים בשמן המר וששה חדשים בבשמים ובתמרוקי הנשים
13ובזה הנערה באה אל המלך—את כל אשר תאמר ינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך
14בערב היא באה ובבקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד שעשגז סריס המלך שמר הפילגשים  לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם
15ובהגיע תר אסתר בת אביחיל דד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך לא בקשה דבר—כי אם את אשר יאמר הגי סריס המלך שמר הנשים ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל ראיה
16ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו בחדש העשירי הוא חדש טבת—בשנת שבע למלכותו
17ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי
18ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו—את משתה אסתר והנחה למדינות עשה ויתן משאת כיד המלך
19ובהקבץ בתולות שנית ומרדכי ישב בשער המלך
20אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר צוה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עשה כאשר היתה באמנה אתו  {ס}

21בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצף בגתן ותרש שני סריסי המלך משמרי הסף ויבקשו לשלח יד במלך אחשורש
22ויודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי
23ויבקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ ויכתב בספר דברי הימים—לפני המלך  {ס}

Copyright information for Alep