Esther 5

1ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמד בחצר בית המלך הפנימית נכח בית המלך והמלך יושב על כסא מלכותו בבית המלכות נכח פתח הבית
2ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עמדת בחצר—נשאה חן בעיניו ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט
3ויאמר לה המלך מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות וינתן לך
4ותאמר אסתר אם על המלך טוב—יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו
5ויאמר המלך—מהרו את המן לעשות את דבר אסתר ויבא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר
6ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש
7ותען אסתר ותאמר  שאלתי ובקשתי
8אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי—יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך
9ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב וכראות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו—וימלא המן על מרדכי חמה
10ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אהביו ואת זרש אשתו
11ויספר להם המן את כבוד עשרו ורב בניו ואת כל אשר גדלו המלך ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך
12ויאמר המן—אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי וגם למחר אני קרוא לה עם המלך
13וכל זה איננו שוה לי  בכל עת אשר אני ראה את מרדכי היהודי—יושב בשער המלך
14ותאמר לו זרש אשתו וכל אהביו יעשו עץ גבה חמשים אמה ובבקר אמר למלך ויתלו את מרדכי עליו ובא עם המלך אל המשתה שמח וייטב הדבר לפני המן ויעש העץ  {ס}

Copyright information for Alep