Esther 7

1ויבא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה
2ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין—מה שאלתך אסתר המלכה ותנתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש
3ותען אסתר המלכה ותאמר—אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב  תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי
4כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי—כי אין הצר שוה בנזק המלך  {ס}

5ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה  מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן
6ותאמר אסתר—איש צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעת מלפני המלך והמלכה
7והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גנת הביתן והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה—כי ראה כי כלתה אליו הרעה מאת המלך
8והמלך שב מגנת הביתן אל בית משתה היין והמן נפל על המטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו
9ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דבר טוב על המלך עמד בבית המן—גבה חמשים אמה ויאמר המלך תלהו עליו
10ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה  {ס}

Copyright information for Alep