Exodus 1

1ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה  את יעקב איש וביתו באו
2ראובן שמעון לוי ויהודה
3יששכר זבולן ובנימן
4דן ונפתלי גד ואשר
5ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב—שבעים נפש ויוסף היה במצרים
6וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא
7ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו—במאד מאד ותמלא הארץ אתם  {פ}

8ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף
9ויאמר אל עמו  הנה עם בני ישראל—רב ועצום ממנו
10הבה נתחכמה לו  פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ
11וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה—את פתם ואת רעמסס
12וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל
13ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך
14וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה—את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך
15ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה
16ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים  אם בן הוא והמתן אתו ואם בת הוא וחיה
17ותיראן המילדת את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים
18ויקרא מלך מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים
19ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצרית העברית  כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו
20וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד
21ויהי כי יראו המילדת את האלהים ויעש להם בתים
22ויצו פרעה לכל עמו לאמר  כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון  {פ}

Copyright information for Alep