Exodus 11

1ויאמר יהוה אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים—אחרי כן ישלח אתכם מזה  כשלחו—כלה גרש יגרש אתכם מזה
2דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב
3ויתן יהוה את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם  {ס}

4ויאמר משה כה אמר יהוה  כחצת הלילה אני יוצא בתוך מצרים
5ומת כל בכור בארץ מצרים—מבכור פרעה הישב על כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחים וכל בכור בהמה
6והיתה צעקה גדלה בכל ארץ מצרים אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תסף
7ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו למאיש ועד בהמה—למען תדעון אשר יפלה יהוה בין מצרים ובין ישראל
8וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא ויצא מעם פרעה בחרי אף  {ס}

9ויאמר יהוה אל משה לא ישמע אליכם פרעה—למען רבות מופתי בארץ מצרים
10ומשה ואהרן עשו את כל המפתים האלה—לפני פרעה ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שלח את בני ישראל מארצו  {ס}

Copyright information for Alep