Exodus 13

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל—באדם ובבהמה  לי הוא
3ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא יהוה אתכם מזה ולא יאכל חמץ
4היום אתם יצאים בחדש האביב
5והיה כי יביאך יהוה אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה
6שבעת ימים תאכל מצת וביום השביעי חג ליהוה
7מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר—בכל גבלך
8והגדת לבנך ביום ההוא לאמר  בעבור זה עשה יהוה לי בצאתי ממצרים
9והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת יהוה בפיך  כי ביד חזקה הוצאך יהוה ממצרים
10ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה  {פ}

11והיה כי יבאך יהוה אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבתיך ונתנה לך
12והעברת כל פטר רחם ליהוה וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים—ליהוה
13וכל פטר חמר תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה
14והיה כי ישאלך בנך מחר—לאמר מה זאת  ואמרת אליו—בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים מבית עבדים
15ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יהוה כל בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד בכור בהמה על כן אני זבח ליהוה כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה
16והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך  כי בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים  {ס}

17ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא  כי אמר אלהים פן ינחם העם בראתם מלחמה—ושבו מצרימה
18ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים
19ויקח משה את עצמות יוסף עמו  כי השבע השביע את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים אתכם והעליתם את עצמתי מזה אתכם
20ויסעו מסכת ויחנו באתם בקצה המדבר
21ויהוה הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחתם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם—ללכת יומם ולילה
22לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה—לפני העם  {פ}

Copyright information for Alep