Exodus 14

וידבר יהוה אל משה לאמר
דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת בין מגדל ובין הים  לפני בעל צפן נכחו תחנו על הים
ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם בארץ סגר עליהם המדבר
וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני יהוה ויעשו כן
ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו
ויאסר את רכבו ואת עמו לקח עמו
ויקח שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלשם על כלו
ויחזק יהוה את לב פרעה מלך מצרים וירדף אחרי בני ישראל ובני ישראל יצאים ביד רמה
וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו—על פי החירת לפני בעל צפן
10 ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל יהוה
11 ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר  מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים
12 הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את מצרים  כי טוב לנו עבד את מצרים ממתנו במדבר
13 ויאמר משה אל העם אל תיראו—התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום  כי אשר ראיתם את מצרים היום—לא תספו לראתם עוד עד עולם
14 יהוה ילחם לכם ואתם תחרשון  {פ}

15 ויאמר יהוה אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו
16 ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים—ובקעהו ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה
17 ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבאו אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו
18 וידעו מצרים כי אני יהוה בהכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו
19 ויסע מלאך האלהים ההלך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם
20 ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה
21 ויט משה את ידו על הים ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים
22 ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם
23 וירדפו מצרים ויבאו אחריהם—כל סוס פרעה רכבו ופרשיו  אל תוך הים
24 ויהי באשמרת הבקר וישקף יהוה אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים
25 ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל—כי יהוה נלחם להם במצרים  {פ}

26 ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על הים וישבו המים על מצרים על רכבו ועל פרשיו
27 ויט משה את ידו על הים וישב הים לפנות בקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו וינער יהוה את מצרים בתוך הים
28 וישבו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים  לא נשאר בהם עד אחד
29 ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חמה מימינם ומשמאלם
30 ויושע יהוה ביום ההוא את ישראל—מיד מצרים וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים
31 וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה יהוה במצרים וייראו העם את יהוה ויאמינו ביהוה ובמשה עבדו  {ר}

{ש}

Copyright information for Alep