Exodus 17

1ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם—על פי יהוה ויחנו ברפידים ואין מים לשתת העם
2וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה תנסון את יהוה
3ויצמא שם העם למים וילן העם על משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אתי ואת בני ואת מקני בצמא
4ויצעק משה אל יהוה לאמר מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלני
5ויאמר יהוה אל משה עבר לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את היאר—קח בידך והלכת
6הנני עמד לפניך שם על הצור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל
7ויקרא שם המקום מסה ומריבה  על ריב בני ישראל ועל נסתם את יהוה לאמר היש יהוה בקרבנו אם אין  {פ}

8ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם
9ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלהים בידי
10ויעש יהושע כאשר אמר לו משה—להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה
11והיה כאשר ירים משה ידו—וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק
12וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש
13ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב  {פ}

14ויאמר יהוה אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע  כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים
15ויבן משה מזבח ויקרא שמו יהוה נסי
16ויאמר כי יד על כס יה מלחמה ליהוה בעמלק—מדר דר  {פ}

Copyright information for Alep