Exodus 2

1וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי
2ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים
3ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר
4ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו
5ותרד בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה
6ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו—ותאמר מילדי העברים זה
7ותאמר אחתו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את הילד
8ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד
9ותאמר לה בת פרעה היליכי את הילד הזה והינקהו לי ואני אתן את שכרך ותקח האשה הילד ותניקהו
10ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו
11ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו
12ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול
13ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך
14ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו—הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר
15וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר
16ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן
17ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את צאנם
18ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום
19ותאמרן—איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן
20ויאמר אל בנתיו ואיו למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם
21ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפרה בתו למשה
22ותלד בן ויקרא את שמו גרשם  כי אמר—גר הייתי בארץ נכריה  {פ}

23ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה
24וישמע אלהים את נאקתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב
25וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים  {ס}

Copyright information for Alep