Exodus 21

1ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם
2כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת—יצא לחפשי חנם
3אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו
4אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות—האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו
5ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי
6והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם  {ס}

7וכי ימכר איש את בתו לאמה—לא תצא כצאת העבדים
8אם רעה בעיני אדניה אשר לא (לו) יעדה—והפדה  לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה
9ואם לבנו ייעדנה—כמשפט הבנות יעשה לה
10אם אחרת יקח לו—שארה כסותה וענתה לא יגרע
11ואם שלש אלה—לא יעשה לה  ויצאה חנם אין כסף  {ס}

12מכה איש ומת מות יומת
13ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו—ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה  {ס}

14וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה—מעם מזבחי תקחנו למות  {ס}

15ומכה אביו ואמו מות יומת  {ס}

16וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת  {ס}

17ומקלל אביו ואמו מות יומת  {ס}

18וכי יריבן אנשים—והכה איש את רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב
19אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו—ונקה המכה  רק שבתו יתן ורפא ירפא  {ס}

20וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו—נקם ינקם
21אך אם יום או יומים יעמד—לא יקם כי כספו הוא  {ס}

22וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון—ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים
23ואם אסון יהיה—ונתתה נפש תחת נפש
24עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל
25כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה  {ס}

26וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו—ושחתה  לחפשי ישלחנו תחת עינו
27ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל—לחפשי ישלחנו תחת שנו  {פ}

28וכי יגח שור את איש או את אשה ומת—סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי
29ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה—השור יסקל וגם בעליו יומת
30אם כפר יושת עליו—ונתן פדין נפשו ככל אשר יושת עליו
31או בן יגח או בת יגח—כמשפט הזה יעשה לו
32אם עבד יגח השור או אמה—כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל  {ס}

33וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בר—ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור
34בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו  {ס}

35וכי יגף שור איש את שור רעהו ומת—ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון
36או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו—שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו  {ס}

37כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו—חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה

Copyright information for Alep