Exodus 22

1אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת—אין לו דמים
2אם זרחה השמש עליו דמים לו  שלם ישלם—אם אין לו ונמכר בגנבתו
3אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה—חיים  שנים ישלם  {ס}

4כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה ובער בשדה אחר—מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם  {ס}

5כי תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה—שלם ישלם המבער את הבערה  {ס}

6כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגנב מבית האיש—אם ימצא הגנב ישלם שנים
7אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים  אם לא שלח ידו במלאכת רעהו
8על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה—עד האלהים יבא דבר שניהם  אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו  {ס}

9כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה—לשמר ומת או נשבר או נשבה אין ראה
10שבעת יהוה תהיה בין שניהם—אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם
11ואם גנב יגנב מעמו—ישלם לבעליו
12אם טרף יטרף יבאהו עד  הטרפה לא ישלם  {פ}

13וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם
14אם בעליו עמו לא ישלם  אם שכיר הוא בא בשכרו  {ס}

15וכי יפתה איש בתולה אשר לא ארשה—ושכב עמה  מהר ימהרנה לו לאשה
16אם מאן ימאן אביה לתתה לו—כסף ישקל כמהר הבתולת  {ס}

17מכשפה לא תחיה
18כל שכב עם בהמה מות יומת  {ס}

19זבח לאלהים יחרם—בלתי ליהוה לבדו
20וגר לא תונה ולא תלחצנו  כי גרים הייתם בארץ מצרים
21כל אלמנה ויתום לא תענון
22אם ענה תענה אתו—כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו
23וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים  {פ}

24אם כסף תלוה את עמי את העני עמך—לא תהיה לו כנשה לא תשימון עליו נשך
25אם חבל תחבל שלמת רעך—עד בא השמש תשיבנו לו
26כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב—והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני  {ס}

27אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר
28מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי
29כן תעשה לשרך לצאנך  שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי
30ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו  {ס}

Copyright information for Alep