Exodus 23

1לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס
2לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים—להטת
3ודל לא תהדר בריבו  {ס}

4כי תפגע שור איבך או חמרו—תעה  השב תשיבנו לו  {ס}

5כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו—עזב תעזב עמו  {ס}

6לא תטה משפט אבינך בריבו
7מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע
8ושחד לא תקח  כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים
9וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר—כי גרים הייתם בארץ מצרים
10ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה
11והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך
12ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת—למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך והגר
13ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך
14שלש רגלים תחג לי בשנה
15את חג המצות תשמר—שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם
16וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה
17שלש פעמים בשנה—יראה כל זכורך אל פני האדן יהוה
18לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בקר
19ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו  {פ}

20הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי
21השמר מפניו ושמע בקלו אל תמר בו  כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו
22כי אם שמוע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר—ואיבתי את איביך וצרתי את צרריך
23כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו
24לא תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם  כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתיהם
25ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך  {ס}

26לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא
27את אימתי אשלח לפניך והמתי את כל העם אשר תבא בהם ונתתי את כל איביך אליך ערף
28ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי—מלפניך
29לא אגרשנו מפניך בשנה אחת  פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה
30מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ
31ושתי את גבלך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר  כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך
32לא תכרת להם ולאלהיהם ברית
33לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי  כי תעבד את אלהיהם כי יהיה לך למוקש  {פ}

Copyright information for Alep