Exodus 24

1ואל משה אמר עלה אל יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק
2ונגש משה לבדו אל יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו
3ויבא משה ויספר לעם את כל דברי יהוה ואת כל המשפטים ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דבר יהוה נעשה
4ויכתב משה את כל דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל
5וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה—פרים
6ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על המזבח
7ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה ונשמע
8ויקח משה את הדם ויזרק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל הדברים האלה
9ויעל משה ואהרן—נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל
10ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר
11ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו  {ס}

12ויאמר יהוה אל משה עלה אלי ההרה—והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם
13ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלהים
14ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש אלהם
15ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר
16וישכן כבוד יהוה על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן
17ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל
18ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה  {פ}

Copyright information for Alep