Exodus 26

1ואת המשכן תעשה עשר יריעת  שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני—כרבים מעשה חשב תעשה אתם
2ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעת
3חמש היריעת תהיין חברת אשה אל אחתה וחמש יריעת חברת אשה אל אחתה
4ועשית ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחברת וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית
5חמשים ללאת תעשה ביריעה האחת וחמשים ללאת תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית  מקבילת הללאת אשה אל אחתה
6ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את היריעת אשה אל אחתה בקרסים והיה המשכן אחד
7ועשית יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת תעשה אתם
8ארך היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת
9וחברת את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד וכפלת את היריעה הששית אל מול פני האהל
10ועשית חמשים ללאת על שפת היריעה האחת הקיצנה בחברת וחמשים ללאת על שפת היריעה החברת השנית
11ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את הקרסים בללאת וחברת את האהל והיה אחד
12וסרח העדף ביריעת האהל—חצי היריעה העדפת תסרח על אחרי המשכן
13והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל  יהיה סרוח על צדי המשכן מזה ומזה—לכסתו
14ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה  {פ}

15ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים
16עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד
17שתי ידות לקרש האחד—משלבת אשה אל אחתה כן תעשה לכל קרשי המשכן
18ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה
19וארבעים אדני כסף תעשה תחת עשרים הקרש  שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו
20ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשרים קרש
21וארבעים אדניהם כסף  שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד
22ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים
23ושני קרשים תעשה למקצעת המשכן—בירכתים
24ויהיו תאמם מלמטה ויחדו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצעת יהיו
25והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים  שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד
26ועשית בריחם עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחד
27וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה
28והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח מן הקצה אל הקצה
29ואת הקרשים תצפה זהב ואת טבעתיהם תעשה זהב—בתים לבריחם וצפית את הבריחם זהב
30והקמת את המשכן  כמשפטו—אשר הראית בהר  {ס}

31ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני—ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה כרבים
32ונתתה אתה על ארבעה עמודי שטים מצפים זהב וויהם זהב—על ארבעה אדני כסף
33ונתתה את הפרכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרכת את ארון העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים
34ונתת את הכפרת על ארון העדת—בקדש הקדשים
35ושמת את השלחן מחוץ לפרכת ואת המנרה נכח השלחן על צלע המשכן תימנה והשלחן—תתן על צלע צפון
36ועשית מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם
37ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אתם זהב וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדני נחשת  {ס}

Copyright information for Alep