Exodus 27

1ועשית את המזבח עצי שטים  חמש אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קמתו
2ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו—ממנו תהיין קרנתיו וצפית אתו נחשת
3ועשית סירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתתיו לכל כליו תעשה נחשת
4ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת ועשית על הרשת ארבע טבעת נחשת על ארבע קצותיו
5ונתתה אתה תחת כרכב המזבח—מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח
6ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים וצפית אתם נחשת
7והובא את בדיו בטבעת והיו הבדים על שתי צלעת המזבח—בשאת אתו
8נבוב לחת תעשה אתו  כאשר הראה אתך בהר כן יעשו  {ס}

9ועשית את חצר המשכן—לפאת נגב תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באמה ארך לפאה האחת
10ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף
11וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ועמדו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף
12ורחב החצר לפאת ים קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה
13ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה—חמשים אמה
14וחמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה
15ולכתף השנית—חמש עשרה קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה
16ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר—מעשה רקם עמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה
17כל עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת
18ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים וקמה חמש אמות—שש משזר ואדניהם נחשת
19לכל כלי המשכן בכל עבדתו וכל יתדתיו וכל יתדת החצר נחשת  {ס}

20ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית—למאור  להעלת נר תמיד
21באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדת יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר—לפני יהוה  חקת עולם לדרתם מאת בני ישראל  {ס}

Copyright information for Alep