Exodus 31

וידבר יהוה אל משה לאמר
ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה
ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה
לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף ובנחשת
ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכה
ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך
את אהל מועד ואת הארן לעדת ואת הכפרת אשר עליו ואת כל כלי האהל
ואת השלחן ואת כליו ואת המנרה הטהרה ואת כל כליה ואת מזבח הקטרת
ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו
10 ואת בגדי השרד ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
11 ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקדש  ככל אשר צויתך יעשו  {פ}

12 ויאמר יהוה אל משה לאמר
13 ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו  כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם—לדעת כי אני יהוה מקדשכם
14 ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת—כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה
15 ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת
16 ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם
17 ביני ובין בני ישראל—אות הוא לעלם  כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש  {ס}

18 ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת—לחת אבן כתבים באצבע אלהים

Copyright information for Alep