Exodus 33

1וידבר יהוה אל משה לך עלה מזה—אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים  אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה
2ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני האמרי והחתי והפרזי החוי והיבוסי
3אל ארץ זבת חלב ודבש  כי לא אעלה בקרבך כי עם קשה ערף אתה—פן אכלך בדרך
4וישמע העם את הדבר הרע הזה—ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עליו
5ויאמר יהוה אל משה אמר אל בני ישראל אתם עם קשה ערף—רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך ועתה הורד עדיך מעליך ואדעה מה אעשה לך
6ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב
7ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אהל מועד והיה כל מבקש יהוה יצא אל אהל מועד אשר מחוץ למחנה
8והיה כצאת משה אל האהל יקומו כל העם ונצבו איש פתח אהלו והביטו אחרי משה עד באו האהלה
9והיה כבא משה האהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האהל ודבר עם משה
10וראה כל העם את עמוד הענן עמד פתח האהל וקם כל העם והשתחוו איש פתח אהלו
11ודבר יהוה אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל  {פ}

12ויאמר משה אל יהוה ראה אתה אמר אלי העל את העם הזה ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני
13ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה
14ויאמר  פני ילכו והנחתי לך
15ויאמר אליו  אם אין פניך הלכים אל תעלנו מזה
16ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך—הלוא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה  {פ}

17ויאמר יהוה אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה  כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם
18ויאמר  הראני נא את כבדך
19ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם יהוה לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם
20ויאמר לא תוכל לראת את פני  כי לא יראני האדם וחי
21ויאמר יהוה הנה מקום אתי ונצבת על הצור
22והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת הצור ושכתי כפי עליך עד עברי
23והסרתי את כפי וראית את אחרי ופני לא יראו  {פ}

Copyright information for Alep