Exodus 36

1ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשת את כל מלאכת עבדת הקדש—לכל אשר צוה יהוה
2ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה בלבו—כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה לעשת אתה
3ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש—לעשת אתה והם הביאו אליו עוד נדבה—בבקר בבקר
4ויבאו כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש—איש איש ממלאכתו אשר המה עשים
5ויאמרו אל משה לאמר מרבים העם להביא מדי העבדה למלאכה אשר צוה יהוה לעשת אתה
6ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא
7והמלאכה היתה דים לכל המלאכה—לעשות אתה והותר  {ס}

8ויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה את המשכן—עשר יריעת  שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני—כרבים מעשה חשב עשה אתם
9ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת  מדה אחת לכל היריעת
10ויחבר את חמש היריעת אחת אל אחת וחמש יריעת חבר אחת אל אחת
11ויעש ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה במחברת כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית
12חמשים ללאת עשה ביריעה האחת וחמשים ללאת עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית  מקבילת הללאת—אחת אל אחת
13ויעש חמשים קרסי זהב ויחבר את היריעת אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד  {פ}

14ויעש יריעת עזים לאהל על המשכן  עשתי עשרה יריעת עשה אתם
15ארך היריעה האחת שלשים באמה וארבע אמות רחב היריעה האחת  מדה אחת לעשתי עשרה יריעת
16ויחבר את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד
17ויעש ללאת חמשים על שפת היריעה הקיצנה במחברת וחמשים ללאת עשה על שפת היריעה החברת השנית
18ויעש קרסי נחשת חמשים לחבר את האהל להית אחד
19ויעש מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה  {ס}

20ויעש את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים
21עשר אמת ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד
22שתי ידת לקרש האחד משלבת אחת אל אחת כן עשה לכל קרשי המשכן
23ויעש את הקרשים למשכן  עשרים קרשים לפאת נגב תימנה
24וארבעים אדני כסף—עשה תחת עשרים הקרשים  שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו
25ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשה עשרים קרשים
26וארבעים אדניהם כסף—שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד
27ולירכתי המשכן ימה עשה ששה קרשים
28ושני קרשים עשה למקצעת המשכן—בירכתים
29והיו תואמם מלמטה ויחדו יהיו תמים אל ראשו אל הטבעת האחת כן עשה לשניהם לשני המקצעת
30והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים—שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד
31ויעש בריחי עצי שטים—חמשה לקרשי צלע המשכן האחת
32וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי המשכן לירכתים ימה
33ויעש את הבריח התיכן לברח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה
34ואת הקרשים צפה זהב ואת טבעתם עשה זהב—בתים לבריחם ויצף את הבריחם זהב
35ויעש את הפרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב עשה אתה כרבים
36ויעש לה ארבעה עמודי שטים ויצפם זהב וויהם זהב ויצק להם ארבעה אדני כסף
37ויעש מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם
38ואת עמודיו חמשה ואת וויהם וצפה ראשיהם וחשקיהם זהב ואדניהם חמשה נחשת  {פ}

Copyright information for Alep