Exodus 37

ויעש בצלאל את הארן עצי שטים  אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו
ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב
ויצק לו ארבע טבעת זהב על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית
ויעש בדי עצי שטים ויצף אתם זהב
ויבא את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן
ויעש כפרת זהב טהור  אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה
ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת
כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת עשה את הכרבים משני קצוותו (קצותיו)
ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת—היו פני הכרבים  {פ}

10 ויעש את השלחן עצי שטים  אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו
11 ויצף אתו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב
12 ויעש לו מסגרת טפח סביב ויעש זר זהב למסגרתו סביב
13 ויצק לו ארבע טבעת זהב ויתן את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו
14 לעמת המסגרת היו הטבעת בתים לבדים לשאת את השלחן
15 ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב לשאת את השלחן
16 ויעש את הכלים אשר על השלחן את קערתיו ואת כפתיו ואת מנקיתיו ואת הקשות אשר יסך בהן—זהב טהור  {פ}

17 ויעש את המנרה זהב טהור מקשה עשה את המנרה ירכה וקנה—גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה היו
18 וששה קנים יצאים מצדיה  שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני
19 שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה
20 ובמנרה ארבעה גבעים  משקדים—כפתריה ופרחיה
21 וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה—לששת הקנים היצאים ממנה
22 כפתריהם וקנתם ממנה היו כלה מקשה אחת זהב טהור
23 ויעש את נרתיה שבעה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור
24 ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל כליה  {פ}

25 ויעש את מזבח הקטרת עצי שטים  אמה ארכו ואמה רחבו רבוע ואמתים קמתו—ממנו היו קרנתיו
26 ויצף אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב—ואת קרנתיו ויעש לו זר זהב סביב
27 ושתי טבעת זהב עשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו על שני צדיו—לבתים לבדים לשאת אתו בהם
28 ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב
29 ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטרת הסמים טהור—מעשה רקח  {ס}

Copyright information for Alep