Exodus 37

1ויעש בצלאל את הארן עצי שטים  אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו
2ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב
3ויצק לו ארבע טבעת זהב על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית
4ויעש בדי עצי שטים ויצף אתם זהב
5ויבא את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן
6ויעש כפרת זהב טהור  אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה
7ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת
8כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת עשה את הכרבים משני קצוותו (קצותיו)
9ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת—היו פני הכרבים  {פ}

10ויעש את השלחן עצי שטים  אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו
11ויצף אתו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב
12ויעש לו מסגרת טפח סביב ויעש זר זהב למסגרתו סביב
13ויצק לו ארבע טבעת זהב ויתן את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו
14לעמת המסגרת היו הטבעת בתים לבדים לשאת את השלחן
15ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב לשאת את השלחן
16ויעש את הכלים אשר על השלחן את קערתיו ואת כפתיו ואת מנקיתיו ואת הקשות אשר יסך בהן—זהב טהור  {פ}

17ויעש את המנרה זהב טהור מקשה עשה את המנרה ירכה וקנה—גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה היו
18וששה קנים יצאים מצדיה  שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני
19שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה
20ובמנרה ארבעה גבעים  משקדים—כפתריה ופרחיה
21וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה—לששת הקנים היצאים ממנה
22כפתריהם וקנתם ממנה היו כלה מקשה אחת זהב טהור
23ויעש את נרתיה שבעה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור
24ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל כליה  {פ}

25ויעש את מזבח הקטרת עצי שטים  אמה ארכו ואמה רחבו רבוע ואמתים קמתו—ממנו היו קרנתיו
26ויצף אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב—ואת קרנתיו ויעש לו זר זהב סביב
27ושתי טבעת זהב עשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו על שני צדיו—לבתים לבדים לשאת אתו בהם
28ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב
29ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטרת הסמים טהור—מעשה רקח  {ס}

Copyright information for Alep