Exodus 38

1ויעש את מזבח העלה עצי שטים  חמש אמות ארכו וחמש אמות רחבו רבוע ושלש אמות קמתו
2ויעש קרנתיו על ארבע פנתיו—ממנו היו קרנתיו ויצף אתו נחשת
3ויעש את כל כלי המזבח את הסירת ואת היעים ואת המזרקת את המזלגת ואת המחתת כל כליו עשה נחשת
4ויעש למזבח מכבר מעשה רשת נחשת תחת כרכבו מלמטה עד חציו
5ויצק ארבע טבעת בארבע הקצות—למכבר הנחשת  בתים לבדים
6ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם נחשת
7ויבא את הבדים בטבעת על צלעת המזבח לשאת אתו בהם נבוב לחת עשה אתו  {ס}

8ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת—במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד  {ס}

9ויעש את החצר  לפאת נגב תימנה קלעי החצר שש משזר מאה באמה
10עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף
11ולפאת צפון מאה באמה—עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף
12ולפאת ים קלעים חמשים באמה—עמודיהם עשרה ואדניהם עשרה ווי העמדים וחשוקיהם כסף
13ולפאת קדמה מזרחה חמשים אמה
14קלעים חמש עשרה אמה אל הכתף עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה
15ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים חמש עשרה אמה עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה
16כל קלעי החצר סביב שש משזר
17והאדנים לעמדים נחשת ווי העמודים וחשוקיהם כסף וצפוי ראשיהם כסף והם מחשקים כסף כל עמדי החצר
18ומסך שער החצר מעשה רקם—תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר ועשרים אמה ארך וקומה ברחב חמש אמות לעמת קלעי החצר
19ועמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת וויהם כסף וצפוי ראשיהם וחשקיהם כסף
20וכל היתדת למשכן ולחצר סביב—נחשת  {ס}

21אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה  עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן
22ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה יהוה את משה
23ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן—חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש  {ס}

24כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקדש—ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש
25וכסף פקודי העדה מאת ככר ואלף ושבע מאות וחמשה ושבעים שקל—בשקל הקדש
26בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל הקדש—לכל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה לשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים
27ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני הקדש ואת אדני הפרכת  מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן
28ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים וצפה ראשיהם וחשק אתם
29ונחשת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע מאות שקל
30ויעש בה את אדני פתח אהל מועד ואת מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו ואת כל כלי המזבח
31ואת אדני החצר סביב ואת אדני שער החצר ואת כל יתדת המשכן ואת כל יתדת החצר סביב

Copyright information for Alep