Exodus 39

1ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את משה  {פ}

2ויעש את האפד  זהב תכלת וארגמן ותולעת שני—ושש משזר
3וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש—מעשה חשב
4כתפת עשו לו חברת—על שני קצוותו (קצותיו) חבר
5וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר—כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

6ויעשו את אבני השהם מסבת משבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על שמות בני ישראל
7וישם אתם על כתפת האפד—אבני זכרון לבני ישראל  כאשר צוה יהוה את משה  {פ}

8ויעש את החשן מעשה חשב כמעשה אפד  זהב תכלת וארגמן ותולעת שני—ושש משזר
9רבוע היה כפול עשו את החשן—זרת ארכו וזרת רחבו כפול
10וימלאו בו—ארבעה טורי אבן  טור אדם פטדה וברקת—הטור האחד
11והטור השני—נפך ספיר ויהלם
12והטור השלישי—לשם שבו ואחלמה
13והטור הרביעי—תרשיש שהם וישפה  מוסבת משבצת זהב במלאתם
14והאבנים על שמת בני ישראל הנה שתים עשרה—על שמתם  פתוחי חתם איש על שמו לשנים עשר שבט
15ויעשו על החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור
16ויעשו שתי משבצת זהב ושתי טבעת זהב ויתנו את שתי הטבעת על שני קצות החשן
17ויתנו שתי העבתת הזהב על שתי הטבעת—על קצות החשן
18ואת שתי קצות שתי העבתת נתנו על שתי המשבצת ויתנם על כתפת האפד אל מול פניו
19ויעשו שתי טבעת זהב וישימו על שני קצות החשן  על שפתו—אשר אל עבר האפד ביתה
20ויעשו שתי טבעת זהב ויתנם על שתי כתפת האפד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו—ממעל לחשב האפד
21וירכסו את החשן מטבעתיו אל טבעת האפד בפתיל תכלת להית על חשב האפד ולא יזח החשן מעל האפד—כאשר צוה יהוה את משה  {פ}

22ויעש את מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת
23ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע
24ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני—משזר
25ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את הפעמנים בתוך הרמנים על שולי המעיל סביב—בתוך הרמנים
26פעמן ורמן פעמן ורמן על שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

27ויעשו את הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו
28ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעת שש ואת מכנסי הבד שש משזר
29ואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני—מעשה רקם  כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

30ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם—קדש ליהוה
31ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

32ותכל—כל עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל—ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו  {פ}

33ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחו ועמדיו ואדניו
34ואת מכסה עורת האילם המאדמים ואת מכסה ערת התחשים ואת פרכת המסך
35את ארון העדת ואת בדיו ואת הכפרת
36את השלחן את כל כליו ואת לחם הפנים
37את המנרה הטהרה את נרתיה נרת המערכה—ואת כל כליה ואת שמן המאור
38ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל
39את מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו
40את קלעי החצר את עמדיה ואת אדניה ואת המסך לשער החצר את מיתריו ויתדתיה ואת כל כלי עבדת המשכן—לאהל מועד
41את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
42ככל אשר צוה יהוה את משה  כן עשו בני ישראל את כל העבדה
43וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה—כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה  {פ}

Copyright information for Alep