Exodus 4

1ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי  כי יאמרו לא נראה אליך יהוה
2ויאמר אליו יהוה מזה (מה זה) בידך ויאמר מטה
3ויאמר השליכהו ארצה וישלכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו
4ויאמר יהוה אל משה שלח ידך ואחז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו
5למען יאמינו כי נראה אליך יהוה אלהי אבתם  אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב
6ויאמר יהוה לו עוד הבא נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה והנה ידו מצרעת כשלג
7ויאמר השב ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוצאה מחיקו והנה שבה כבשרו
8והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקל האת הראשון—והאמינו לקל האת האחרון
9והיה אם לא יאמינו גם לשני האתות האלה ולא ישמעון לקלך—ולקחת ממימי היאר ושפכת היבשה והיו המים אשר תקח מן היאר והיו לדם ביבשת
10ויאמר משה אל יהוה בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם גם מאז דברך אל עבדך  כי כבד פה וכבד לשון אנכי
11ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור—הלא אנכי יהוה
12ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר
13ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח
14ויחר אף יהוה במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי—ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו
15ודברת אליו ושמת את הדברים בפיו ואנכי אהיה עם פיך ועם פיהו והוריתי אתכם את אשר תעשון
16ודבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים
17ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האתת  {פ}

18וילך משה וישב אל יתר חתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו למשה לך לשלום
19ויאמר יהוה אל משה במדין לך שב מצרים  כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך
20ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמר וישב ארצה מצרים ויקח משה את מטה האלהים בידו
21ויאמר יהוה אל משה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל המפתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם
22ואמרת אל פרעה  כה אמר יהוה בני בכרי ישראל
23ואמר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו—הנה אנכי הרג את בנך בכרך
24ויהי בדרך במלון ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו
25ותקח צפרה צר ותכרת את ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן דמים אתה לי
26וירף ממנו אז אמרה חתן דמים למולת  {פ}

27ויאמר יהוה אל אהרן לך לקראת משה המדברה וילך ויפגשהו בהר האלהים—וישק לו
28ויגד משה לאהרן את כל דברי יהוה אשר שלחו ואת כל האתת אשר צוהו
29וילך משה ואהרן ויאספו את כל זקני בני ישראל
30וידבר אהרן—את כל הדברים אשר דבר יהוה אל משה ויעש האתת לעיני העם
31ויאמן העם וישמעו כי פקד יהוה את בני ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו

Copyright information for Alep