Exodus 40

וידבר יהוה אל משה לאמר
ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד
ושמת שם את ארון העדות וסכת על הארן את הפרכת
והבאת את השלחן וערכת את ערכו והבאת את המנרה והעלית את נרתיה
ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדת ושמת את מסך הפתח למשכן
ונתתה את מזבח העלה לפני פתח משכן אהל מועד
ונתת את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים
ושמת את החצר סביב ונתת את מסך שער החצר
ולקחת את שמן המשחה ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקדשת אתו ואת כל כליו והיה קדש
10 ומשחת את מזבח העלה ואת כל כליו וקדשת את המזבח והיה המזבח קדש קדשים
11 ומשחת את הכיר ואת כנו וקדשת אתו
12 והקרבת את אהרן ואת בניו אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים
13 והלבשת את אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי
14 ואת בניו תקריב והלבשת אתם כתנת
15 ומשחת אתם כאשר משחת את אביהם וכהנו לי והיתה להית להם משחתם לכהנת עולם—לדרתם
16 ויעש משה  ככל אשר צוה יהוה אתו—כן עשה  {ס}

17 ויהי בחדש הראשון בשנה השנית—באחד לחדש  הוקם המשכן
18 ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמודיו
19 ויפרש את האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה—כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

20 ויקח ויתן את העדת אל הארן וישם את הבדים על הארן ויתן את הכפרת על הארן מלמעלה
21 ויבא את הארן אל המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות—כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

22 ויתן את השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפנה מחוץ לפרכת
23 ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה—כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

24 וישם את המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה
25 ויעל הנרת לפני יהוה—כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

26 וישם את מזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת
27 ויקטר עליו קטרת סמים—כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

28 וישם את מסך הפתח למשכן
29 ואת מזבח העלה שם פתח משכן אהל מועד ויעל עליו את העלה ואת המנחה—כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

30 וישם את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה
31 ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם
32 בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח—ירחצו  כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

33 ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את המלאכה  {פ}

34 ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן
35 ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד—כי שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את המשכן
36 ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם
37 ואם לא יעלה הענן—ולא יסעו עד יום העלתו
38 כי ענן יהוה על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו—לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם  {ש}

Copyright information for Alep