Exodus 40

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד
3ושמת שם את ארון העדות וסכת על הארן את הפרכת
4והבאת את השלחן וערכת את ערכו והבאת את המנרה והעלית את נרתיה
5ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדת ושמת את מסך הפתח למשכן
6ונתתה את מזבח העלה לפני פתח משכן אהל מועד
7ונתת את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים
8ושמת את החצר סביב ונתת את מסך שער החצר
9ולקחת את שמן המשחה ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקדשת אתו ואת כל כליו והיה קדש
10ומשחת את מזבח העלה ואת כל כליו וקדשת את המזבח והיה המזבח קדש קדשים
11ומשחת את הכיר ואת כנו וקדשת אתו
12והקרבת את אהרן ואת בניו אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים
13והלבשת את אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי
14ואת בניו תקריב והלבשת אתם כתנת
15ומשחת אתם כאשר משחת את אביהם וכהנו לי והיתה להית להם משחתם לכהנת עולם—לדרתם
16ויעש משה  ככל אשר צוה יהוה אתו—כן עשה  {ס}

17ויהי בחדש הראשון בשנה השנית—באחד לחדש  הוקם המשכן
18ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמודיו
19ויפרש את האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה—כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

20ויקח ויתן את העדת אל הארן וישם את הבדים על הארן ויתן את הכפרת על הארן מלמעלה
21ויבא את הארן אל המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות—כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

22ויתן את השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפנה מחוץ לפרכת
23ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה—כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

24וישם את המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה
25ויעל הנרת לפני יהוה—כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

26וישם את מזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת
27ויקטר עליו קטרת סמים—כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

28וישם את מסך הפתח למשכן
29ואת מזבח העלה שם פתח משכן אהל מועד ויעל עליו את העלה ואת המנחה—כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

30וישם את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה
31ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם
32בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח—ירחצו  כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

33ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את המלאכה  {פ}

34ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן
35ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד—כי שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את המשכן
36ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם
37ואם לא יעלה הענן—ולא יסעו עד יום העלתו
38כי ענן יהוה על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו—לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם  {ש}

Copyright information for Alep