Exodus 6

1ויאמר יהוה אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה  כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו  {ס}

2וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני יהוה
3וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב—באל שדי ושמי יהוה לא נודעתי להם
4וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען—את ארץ מגריהם אשר גרו בה
5וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר את בריתי
6לכן אמר לבני ישראל אני יהוה והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים
7ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני יהוה אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים
8והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה אני יהוה
9וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה  {פ}

10וידבר יהוה אל משה לאמר
11בא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו
12וידבר משה לפני יהוה לאמר  הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים  {פ}

13וידבר יהוה אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים—להוציא את בני ישראל מארץ מצרים  {ס}

14אלה ראשי בית אבתם  בני ראובן בכר ישראל חנוך ופלוא חצרן וכרמי—אלה משפחת ראובן
15ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית אלה משפחת שמעון
16ואלה שמות בני לוי לתלדתם—גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה
17בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם
18ובני קהת—עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה
19ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי לתלדתם
20ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה
21ובני יצהר—קרח ונפג וזכרי
22ובני עזיאל—מישאל ואלצפן וסתרי
23ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון—לו לאשה ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר
24ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה משפחת הקרחי
25ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פינחס אלה ראשי אבות הלוים—למשפחתם
26הוא אהרן ומשה—אשר אמר יהוה להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם
27הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים הוא משה ואהרן
28ויהי ביום דבר יהוה אל משה—בארץ מצרים  {ס}

29וידבר יהוה אל משה לאמר אני יהוה דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דבר אליך
30ויאמר משה לפני יהוה  הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה  {פ}

Copyright information for Alep