Exodus 7

1ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך
2אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו
3ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים
4ולא ישמע אלכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים
5וידעו מצרים כי אני יהוה בנטתי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם
6ויעש משה ואהרן—כאשר צוה יהוה אתם כן עשו
7ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש ושמנים שנה—בדברם אל פרעה  {פ}

8ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
9כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה—יהי לתנין
10ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו—ויהי לתנין
11ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם—כן
12וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה אהרן את מטתם
13ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם  כאשר דבר יהוה  {ס}

14ויאמר יהוה אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם
15לך אל פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על שפת היאר והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך
16ואמרת אליו יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את עמי ויעבדני במדבר והנה לא שמעת עד כה
17כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה  הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאר—ונהפכו לדם
18והדגה אשר ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן היאר  {ס}

19ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים על נהרתם על יאריהם ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם—ויהיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים
20ויעשו כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה וירם במטה ויך את המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאר לדם
21והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאר ויהי הדם בכל ארץ מצרים
22ויעשו כן חרטמי מצרים בלטיהם ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה
23ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת
24ויחפרו כל מצרים סביבת היאר מים לשתות  כי לא יכלו לשתת ממימי היאר
25וימלא שבעת ימים אחרי הכות יהוה את היאר  {פ}

26ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח את עמי ויעבדני
27ואם מאן אתה לשלח  הנה אנכי נגף את כל גבולך—בצפרדעים
28ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך
29ובכה ובעמך ובכל עבדיך—יעלו הצפרדעים

Copyright information for Alep