Exodus 8

1ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן נטה את ידך במטך על הנהרת על היארים ועל האגמים והעל את הצפרדעים על ארץ מצרים
2ויט אהרן את ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים
3ויעשו כן החרטמים בלטיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים
4ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו אל יהוה ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את העם ויזבחו ליהוה
5ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך  רק ביאר תשארנה
6ויאמר למחר ויאמר כדברך—למען תדע כי אין כיהוה אלהינו
7וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומעמך  רק ביאר תשארנה
8ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל יהוה על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה
9ויעש יהוה כדבר משה וימתו הצפרדעים מן הבתים מן החצרת ומן השדת
10ויצברו אתם חמרם חמרם ותבאש הארץ
11וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו ולא שמע אלהם  כאשר דבר יהוה  {ס}

12ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן נטה את מטך והך את עפר הארץ והיה לכנם בכל ארץ מצרים
13ויעשו כן ויט אהרן את ידו במטהו ויך את עפר הארץ ותהי הכנם באדם ובבהמה  כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים
14ויעשו כן החרטמים בלטיהם להוציא את הכנים ולא יכלו ותהי הכנם באדם ובבהמה
15ויאמרו החרטמם אל פרעה אצבע אלהים הוא ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה  {ס}

16ויאמר יהוה אל משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה—הנה יוצא המימה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח עמי ויעבדני
17כי אם אינך משלח את עמי—הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערב ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם עליה
18והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן אשר עמי עמד עליה לבלתי היות שם ערב—למען תדע כי אני יהוה בקרב הארץ
19ושמתי פדת בין עמי ובין עמך למחר יהיה האת הזה
20ויעש יהוה כן ויבא ערב כבד ביתה פרעה ובית עבדיו ובכל ארץ מצרים תשחת הארץ מפני הערב
21ויקרא פרעה אל משה ולאהרן ויאמר לכו זבחו לאלהיכם—בארץ
22ויאמר משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח ליהוה אלהינו  הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם—ולא יסקלנו
23דרך שלשת ימים נלך במדבר וזבחנו ליהוה אלהינו כאשר יאמר אלינו
24ויאמר פרעה אנכי אשלח אתכם וזבחתם ליהוה אלהיכם במדבר—רק הרחק לא תרחיקו ללכת העתירו בעדי
25ויאמר משה הנה אנכי יוצא מעמך והעתרתי אל יהוה וסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו מחר  רק אל יסף פרעה התל לבלתי שלח את העם לזבח ליהוה
26ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל יהוה
27ויעש יהוה כדבר משה ויסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו  לא נשאר אחד
28ויכבד פרעה את לבו גם בפעם הזאת ולא שלח את העם  {פ}

Copyright information for Alep