Exodus 9

1ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ודברת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני
2כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזיק בם
3הנה יד יהוה הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמרים בגמלים בבקר ובצאן—דבר כבד מאד
4והפלה יהוה—בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר
5וישם יהוה מועד לאמר  מחר יעשה יהוה הדבר הזה—בארץ
6ויעש יהוה את הדבר הזה ממחרת וימת כל מקנה מצרים וממקנה בני ישראל לא מת אחד
7וישלח פרעה—והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ויכבד לב פרעה ולא שלח את העם  {פ}

8ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן וזרקו משה השמימה לעיני פרעה
9והיה לאבק על כל ארץ מצרים והיה על האדם ועל הבהמה לשחין פרח אבעבעת—בכל ארץ מצרים
10ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה ויזרק אתו משה השמימה ויהי שחין אבעבעת פרח באדם ובבהמה
11ולא יכלו החרטמים לעמד לפני משה—מפני השחין  כי היה השחין בחרטמם ובכל מצרים
12ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שמע אלהם  כאשר דבר יהוה אל משה  {ס}

13ויאמר יהוה אל משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני
14כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לבך ובעבדיך ובעמך—בעבור תדע כי אין כמני בכל הארץ
15כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ
16ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ
17עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם
18הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא היה כמהו במצרים למן היום הוסדה ועד עתה
19ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה  כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה—וירד עלהם הברד ומתו
20הירא את דבר יהוה מעבדי פרעה—הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים
21ואשר לא שם לבו אל דבר יהוה—ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה  {פ}

22ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על השמים ויהי ברד בכל ארץ מצרים  על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה—בארץ מצרים
23ויט משה את מטהו על השמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך אש ארצה וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים
24ויהי ברד—ואש מתלקחת בתוך הברד  כבד מאד—אשר לא היה כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי
25ויך הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם ועד בהמה ואת כל עשב השדה הכה הברד ואת כל עץ השדה שבר
26רק בארץ גשן אשר שם בני ישראל—לא היה ברד
27וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם  יהוה הצדיק ואני ועמי הרשעים
28העתירו אל יהוה ורב מהית קלת אלהים וברד ואשלחה אתכם ולא תספון לעמד
29ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרש את כפי אל יהוה הקלות יחדלון והברד לא יהיה עוד למען תדע כי ליהוה הארץ
30ואתה ועבדיך  ידעתי—כי טרם תיראון מפני יהוה אלהים
31והפשתה והשערה נכתה  כי השערה אביב והפשתה גבעל
32והחטה והכסמת לא נכו  כי אפילת הנה
33ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרש כפיו אל יהוה ויחדלו הקלות והברד ומטר לא נתך ארצה
34וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקלת—ויסף לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו
35ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל  כאשר דבר יהוה ביד משה  {פ}

Copyright information for Alep