Ezekiel 10

1ואראה והנה אל הרקיע אשר על ראש הכרבים כאבן ספיר כמראה דמות כסא—נראה עליהם
2ויאמר אל האיש לבש הבדים ויאמר בא אל בינות לגלגל אל תחת לכרוב ומלא חפניך גחלי אש מבינות לכרבים וזרק על העיר ויבא לעיני
3והכרבים עמדים מימין לבית—בבאו האיש והענן מלא את החצר הפנימית
4וירם כבוד יהוה מעל הכרוב על מפתן הבית וימלא הבית את הענן והחצר מלאה את נגה כבוד יהוה
5וקול כנפי הכרובים—נשמע עד החצר החיצנה  כקול אל שדי בדברו
6ויהי בצותו את האיש לבש הבדים לאמר קח אש מבינות לגלגל מבינות לכרובים ויבא ויעמד אצל האופן
7וישלח הכרוב את ידו מבינות לכרובים אל האש אשר בינות הכרבים וישא ויתן אל חפני לבש הבדים ויקח ויצא
8וירא לכרבים—תבנית יד אדם תחת כנפיהם
9ואראה והנה ארבעה אופנים אצל הכרובים—אופן אחד אצל הכרוב אחד ואופן אחד אצל הכרוב אחד ומראה האופנים כעין אבן תרשיש
10ומראיהם—דמות אחד לארבעתם  כאשר יהיה האופן בתוך האופן
11בלכתם אל ארבעת רבעיהם ילכו—לא יסבו בלכתם  כי המקום אשר יפנה הראש אחריו ילכו—לא יסבו בלכתם
12וכל בשרם וגבהם וידיהם וכנפיהם—והאופנים מלאים עינים סביב לארבעתם אופניהם
13לאופנים—להם קורא הגלגל באזני
14וארבעה פנים לאחד  פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי פני נשר
15וירמו הכרובים—היא החיה אשר ראיתי בנהר כבר
16ובלכת הכרובים ילכו האופנים אצלם ובשאת הכרובים את כנפיהם לרום מעל הארץ לא יסבו האופנים גם הם מאצלם
17בעמדם יעמדו וברומם ירומו אותם  כי רוח החיה בהם
18ויצא כבוד יהוה מעל מפתן הבית ויעמד על הכרובים
19וישאו הכרובים את כנפיהם וירומו מן הארץ לעיני בצאתם והאופנים לעמתם ויעמד פתח שער בית יהוה הקדמוני וכבוד אלהי ישראל עליהם מלמעלה
20היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל—בנהר כבר ואדע כי כרובים המה
21ארבעה ארבעה פנים לאחד וארבע כנפים לאחד ודמות ידי אדם תחת כנפיהם
22ודמות פניהם—המה הפנים אשר ראיתי על נהר כבר מראיהם ואותם איש אל עבר פניו ילכו

Copyright information for Alep