Ezekiel 11

1ותשא אתי רוח ותבא אתי אל שער בית יהוה הקדמוני הפונה קדימה והנה בפתח השער עשרים וחמשה איש ואראה בתוכם את יאזניה בן עזר ואת פלטיהו בן בניהו—שרי העם  {פ}

2ויאמר אלי  בן אדם—אלה האנשים החשבים און והיעצים עצת רע בעיר הזאת
3האמרים לא בקרוב בנות בתים היא הסיר ואנחנו הבשר  {ס}

4לכן הנבא עליהם  הנבא בן אדם
5ותפל עלי רוח יהוה ויאמר אלי אמר כה אמר יהוה כן אמרתם בית ישראל ומעלות רוחכם אני ידעתיה
6הרביתם חלליכם בעיר הזאת ומלאתם חוצתיה חלל  {פ}

7לכן כה אמר אדני יהוה חלליכם אשר שמתם בתוכה המה הבשר והיא הסיר ואתכם הוציא מתוכה
8חרב יראתם וחרב אביא עליכם נאם אדני יהוה
9והוצאתי אתכם מתוכה ונתתי אתכם ביד זרים ועשיתי בכם שפטים
10בחרב תפלו על גבול ישראל אשפוט אתכם וידעתם כי אני יהוה
11היא לא תהיה לכם לסיר ואתם תהיו בתוכה לבשר אל גבול ישראל אשפט אתכם
12וידעתם כי אני יהוה אשר בחקי לא הלכתם ומשפטי לא עשיתם וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם עשיתם
13ויהי כהנבאי ופלטיהו בן בניה מת ואפל על פני ואזעק קול גדול ואמר אהה אדני יהוה—כלה אתה עשה את שארית ישראל  {פ}

14ויהי דבר יהוה אלי לאמר
15בן אדם אחיך אחיך אנשי גאלתך וכל בית ישראל כלה  אשר אמרו להם ישבי ירושלם רחקו מעל יהוה—לנו היא נתנה הארץ למורשה  {ס}

16לכן אמר כה אמר אדני יהוה כי הרחקתים בגוים וכי הפיצותים בארצות ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם  {ס}

17לכן אמר כה אמר אדני יהוה וקבצתי אתכם מן העמים ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפצותם בהם ונתתי לכם את אדמת ישראל
18ובאו שמה והסירו את כל שקוציה ואת כל תועבותיה—ממנה
19ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר
20למען בחקתי ילכו ואת משפטי ישמרו ועשו אתם והיו לי לעם—ואני אהיה להם לאלהים
21ואל לב שקוציהם ותועבותיהם לבם הלך—דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה
22וישאו הכרובים את כנפיהם והאופנים לעמתם וכבוד אלהי ישראל עליהם מלמעלה
23ויעל כבוד יהוה מעל תוך העיר ויעמד על ההר אשר מקדם לעיר
24ורוח נשאתני ותבאני כשדימה אל הגולה במראה ברוח אלהים ויעל מעלי המראה אשר ראיתי
25ואדבר אל הגולה את כל דברי יהוה אשר הראני  {פ}

Copyright information for Alep