Ezekiel 13

1ויהי דבר יהוה אלי לאמר
2בן אדם הנבא אל נביאי ישראל הנבאים ואמרת לנביאי מלבם שמעו דבר יהוה
3כה אמר אדני יהוה הוי על הנביאים הנבלים אשר הלכים אחר רוחם ולבלתי ראו
4כשעלים בחרבות—נביאיך ישראל היו
5לא עליתם בפרצות ותגדרו גדר על בית ישראל לעמד במלחמה ביום יהוה
6חזו שוא וקסם כזב—האמרים נאם יהוה ויהוה לא שלחם ויחלו לקים דבר
7הלוא מחזה שוא חזיתם ומקסם כזב אמרתם ואמרים נאם יהוה ואני לא דברתי  {ס}

8לכן כה אמר אדני יהוה יען דברכם שוא וחזיתם כזב—לכן הנני אליכם נאם אדני יהוה
9והיתה ידי אל הנביאים החזים שוא והקסמים כזב בסוד עמי לא יהיו ובכתב בית ישראל לא יכתבו ואל אדמת ישראל לא יבאו וידעתם כי אני אדני יהוה
10יען וביען הטעו את עמי לאמר שלום—ואין שלום והוא בנה חיץ והנם טחים אתו תפל
11אמר אל טחי תפל ויפל היה גשם שוטף ואתנה אבני אלגביש תפלנה ורוח סערות תבקע
12והנה נפל הקיר  הלוא יאמר אליכם איה הטיח אשר טחתם  {ס}

13לכן כה אמר אדני יהוה ובקעתי רוח סערות בחמתי וגשם שטף באפי יהיה ואבני אלגביש בחמה לכלה
14והרסתי את הקיר אשר טחתם תפל והגעתיהו אל הארץ—ונגלה יסדו ונפלה וכליתם בתוכה וידעתם כי אני יהוה
15וכליתי את חמתי בקיר ובטחים אתו תפל ואמר לכם אין הקיר ואין הטחים אתו
16נביאי ישראל הנבאים אל ירושלם והחזים לה חזון שלם ואין שלם נאם אדני יהוה  {פ}

17ואתה בן אדם שים פניך אל בנות עמך המתנבאות מלבהן והנבא עליהן
18ואמרת כה אמר אדני יהוה הוי למתפרות כסתות על כל אצילי ידי ועשות המספחות על ראש כל קומה—לצודד נפשות הנפשות תצודדנה לעמי ונפשות לכנה תחיינה
19ותחללנה אתי אל עמי בשעלי שערים ובפתותי לחם להמית נפשות אשר לא תמותנה ולחיות נפשות אשר לא תחיינה  בכזבכם—לעמי שמעי כזב  {ס}

20לכן כה אמר אדני יהוה הנני אל כסתותיכנה אשר אתנה מצדדות שם את הנפשות לפרחות וקרעתי אתם מעל זרועתיכם ושלחתי את הנפשות אשר אתם מצדדות את נפשים לפרחת
21וקרעתי את מספחתיכם והצלתי את עמי מידכן ולא יהיו עוד בידכן למצודה וידעתן כי אני יהוה
22יען הכאות לב צדיק שקר ואני לא הכאבתיו ולחזק ידי רשע לבלתי שוב מדרכו הרע להחיתו
23לכן שוא לא תחזינה וקסם לא תקסמנה עוד והצלתי את עמי מידכן וידעתן כי אני יהוה

Copyright information for Alep