Ezekiel 15

1ויהי דבר יהוה אלי לאמר
2בן אדם מה יהיה עץ הגפן מכל עץ—הזמורה אשר היה בעצי היער
3היקח ממנו עץ לעשות למלאכה אם יקחו ממנו יתד לתלות עליו כל כלי
4הנה לאש נתן לאכלה  את שני קצותיו אכלה האש ותוכו נחר—היצלח למלאכה
5הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה  אף כי אש אכלתהו ויחר ונעשה עוד למלאכה  {ס}

6לכן כה אמר אדני יהוה כאשר עץ הגפן בעץ היער אשר נתתיו לאש לאכלה—כן נתתי את ישבי ירושלם
7ונתתי את פני בהם—מהאש יצאו והאש תאכלם וידעתם כי אני יהוה בשומי את פני בהם
8ונתתי את הארץ שממה—יען מעלו מעל נאם אדני יהוה  {פ}

Copyright information for Alep