Ezekiel 15

ויהי דבר יהוה אלי לאמר
בן אדם מה יהיה עץ הגפן מכל עץ—הזמורה אשר היה בעצי היער
היקח ממנו עץ לעשות למלאכה אם יקחו ממנו יתד לתלות עליו כל כלי
הנה לאש נתן לאכלה  את שני קצותיו אכלה האש ותוכו נחר—היצלח למלאכה
הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה  אף כי אש אכלתהו ויחר ונעשה עוד למלאכה  {ס}

לכן כה אמר אדני יהוה כאשר עץ הגפן בעץ היער אשר נתתיו לאש לאכלה—כן נתתי את ישבי ירושלם
ונתתי את פני בהם—מהאש יצאו והאש תאכלם וידעתם כי אני יהוה בשומי את פני בהם
ונתתי את הארץ שממה—יען מעלו מעל נאם אדני יהוה  {פ}

Copyright information for Alep