Ezekiel 16

1ויהי דבר יהוה אלי לאמר
2בן אדם הודע את ירושלם את תועבתיה
3ואמרת כה אמר אדני יהוה לירושלם מכרתיך ומלדתיך מארץ הכנעני אביך האמרי ואמך חתית
4ומולדותיך ביום הולדת אותך לא כרת שרך ובמים לא רחצת למשעי והמלח לא המלחת והחתל לא חתלת
5לא חסה עליך עין לעשות לך אחת מאלה—לחמלה עליך ותשלכי אל פני השדה בגעל נפשך ביום הלדת אתך
6ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי
7רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים  שדים נכנו ושערך צמח ואת ערם ועריה
8ואעבר עליך ואראך והנה עתך עת דדים ואפרש כנפי עליך ואכסה ערותך ואשבע לך ואבוא בברית אתך נאם אדני יהוה—ותהיי לי
9וארחצך במים ואשטף דמיך מעליך ואסכך בשמן
10ואלבישך רקמה ואנעלך תחש ואחבשך בשש ואכסך משי
11ואעדך עדי ואתנה צמידים על ידיך ורביד על גרונך
12ואתן נזם על אפך ועגילים על אזניך ועטרת תפארת בראשך
13ותעדי זהב וכסף ומלבושך ששי (שש) ומשי ורקמה סלת ודבש ושמן אכלתי (אכלת) ותיפי במאד מאד ותצלחי למלוכה
14ויצא לך שם בגוים ביפיך  כי כליל הוא בהדרי אשר שמתי עליך—נאם אדני יהוה
15ותבטחי ביפיך ותזני על שמך ותשפכי את תזנותיך על כל עובר לו יהי
16ותקחי מבגדיך ותעשי לך במות טלאות ותזני עליהם  לא באות ולא יהיה
17ותקחי כלי תפארתך מזהבי ומכספי אשר נתתי לך ותעשי לך צלמי זכר ותזני בם
18ותקחי את בגדי רקמתך ותכסים ושמני וקטרתי נתתי (נתת) לפניהם
19ולחמי אשר נתתי לך סלת ושמן ודבש האכלתיך ונתתיהו לפניהם לריח ניחח ויהי  נאם אדני יהוה
20ותקחי את בניך ואת בנותיך אשר ילדת לי ותזבחים להם לאכול—המעט מתזנותך (מתזנותיך)
21ותשחטי את בני ותתנים בהעביר אותם להם
22ואת כל תועבתיך ותזנתיך לא זכרתי (זכרת) את ימי נעוריך—בהיותך עירם ועריה מתבוססת בדמך היית
23ויהי אחרי כל רעתך  אוי אוי לך נאם אדני יהוה
24ותבני לך גב ותעשי לך רמה בכל רחוב
25אל כל ראש דרך בנית רמתך ותתעבי את יפיך ותפשקי את רגליך לכל עובר ותרבי את תזנותך (תזנותיך)
26ותזני אל בני מצרים שכניך גדלי בשר ותרבי את תזנתך להכעיסני
27והנה נטיתי ידי עליך ואגרע חקך ואתנך בנפש שנאותיך בנות פלשתים—הנכלמות מדרכך זמה
28ותזני אל בני אשור מבלתי שבעתך ותזנים וגם לא שבעת
29ותרבי את תזנותך אל ארץ כנען כשדימה וגם בזאת לא שבעת
30מה אמלה לבתך נאם אדני יהוה—בעשותך את כל אלה מעשה אשה זונה שלטת
31בבנותיך גבך בראש כל דרך ורמתך עשיתי (עשית) בכל רחוב ולא הייתי (היית) כזונה לקלס אתנן
32האשה המנאפת—תחת אישה תקח את זרים
33לכל זנות יתנו נדה ואת נתת את נדניך לכל מאהביך ותשחדי אותם לבוא אליך מסביב בתזנותיך
34ויהי בך הפך מן הנשים בתזנותיך ואחריך לא זונה ובתתך אתנן ואתנן לא נתן לך—ותהי להפך
35לכן זונה שמעי דבר יהוה  {פ}

36כה אמר אדני יהוה יען השפך נחשתך ותגלה ערותך בתזנותיך על מאהביך ועל כל גלולי תועבותיך וכדמי בניך אשר נתת להם
37לכן הנני מקבץ את כל מאהביך אשר ערבת עליהם ואת כל אשר אהבת על כל אשר שנאת וקבצתי אתם עליך מסביב וגליתי ערותך אלהם וראו את כל ערותך
38ושפטתיך משפטי נאפות ושפכת דם ונתתיך דם חמה וקנאה
39ונתתי אתך בידם והרסו גבך ונתצו רמתיך והפשיטו אותך בגדיך ולקחו כלי תפארתך והניחוך עירם ועריה
40והעלו עליך קהל ורגמו אותך באבן ובתקוך בחרבותם
41ושרפו בתיך באש ועשו בך שפטים לעיני נשים רבות והשבתיך מזונה וגם אתנן לא תתני עוד
42והנחתי חמתי בך וסרה קנאתי ממך ושקטתי ולא אכעס עוד
43יען אשר לא זכרתי (זכרת) את ימי נעוריך ותרגזי לי בכל אלה וגם אני הא דרכך בראש נתתי נאם אדני יהוה ולא עשיתי (עשית) את הזמה על כל תועבתיך
44הנה כל המשל עליך ימשל לאמר  כאמה בתה
45בת אמך את געלת אישה ובניה ואחות אחותך את אשר געלו אנשיהן ובניהן—אמכן חתית ואביכן אמרי
46ואחותך הגדולה שמרון היא ובנותיה היושבת על שמאולך ואחותך הקטנה ממך היושבת מימינך—סדם ובנותיה
47ולא בדרכיהן הלכת וכתועבותיהן עשיתי (עשית)  כמעט קט ותשחתי מהן בכל דרכיך
48חי אני נאם אדני יהוה אם עשתה סדם אחותך היא ובנותיה—כאשר עשית את ובנותיך
49הנה זה היה עון סדם אחותך  גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה
50ותגבהינה ותעשינה תועבה לפני ואסיר אתהן כאשר ראיתי  {ס}

51ושמרון כחצי חטאתיך לא חטאה ותרבי את תועבותיך מהנה ותצדקי את אחותך (אחותיך) בכל תועבתיך אשר עשיתי (עשית)
52גם את שאי כלמתך אשר פללת לאחותך בחטאתיך אשר התעבת מהן תצדקנה ממך וגם את בושי ושאי כלמתך בצדקתך אחיותך
53ושבתי את שביתהן—את שבית (שבות) סדם ובנותיה ואת שבית (שבות) שמרון ובנותיה ושבית (ושבות) שביתיך בתוכהנה
54למען תשאי כלמתך ונכלמת מכל אשר עשית—בנחמך אתן
55ואחותיך סדם ובנותיה תשבן לקדמתן ושמרון ובנותיה תשבן לקדמתן ואת ובנותיך תשבינה לקדמתכן
56ולוא היתה סדם אחותך לשמועה בפיך ביום גאוניך
57בטרם תגלה רעתך כמו עת חרפת בנות ארם וכל סביבותיה בנות פלשתים השאטות אותך מסביב
58את זמתך ואת תועבותיך את נשאתים—נאם יהוה  {ס}

59כי כה אמר אדני יהוה ועשית (ועשיתי) אותך כאשר עשית—אשר בזית אלה להפר ברית
60וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעוריך והקימותי לך ברית עולם
61וזכרת את דרכיך ונכלמת בקחתך את אחותיך הגדלות ממך אל הקטנות ממך ונתתי אתהן לך לבנות ולא מבריתך
62והקימתי אני את בריתי אתך וידעת כי אני יהוה
63למען תזכרי ובשת ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלמתך—בכפרי לך לכל אשר עשית נאם אדני יהוה  {פ}

Copyright information for Alep