Ezekiel 18

1ויהי דבר יהוה אלי לאמר
2מה לכם אתם משלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמר  אבות יאכלו בסר ושני הבנים תקהינה
3חי אני נאם אדני יהוה  אם יהיה לכם עוד משל המשל הזה—בישראל
4הן כל הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי הנה  הנפש החטאת היא תמות
5ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה
6אל ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל ואת אשת רעהו לא טמא ואל אשה נדה לא יקרב
7ואיש לא יונה—חבלתו חוב ישיב גזלה לא יגזל לחמו לרעב יתן ועירם יכסה בגד
8בנשך לא יתן ותרבית לא יקח—מעול ישיב ידו משפט אמת יעשה בין איש לאיש
9בחקותי יהלך ומשפטי שמר לעשות אמת  צדיק הוא חיה יחיה נאם אדני יהוה
10והוליד בן פריץ שפך דם ועשה אח מאחד מאלה
11והוא את כל אלה לא עשה—כי גם אל ההרים אכל ואת אשת רעהו טמא
12עני ואביון הונה—גזלות גזל חבל לא ישיב ואל הגלולים נשא עיניו תועבה עשה
13בנשך נתן ותרבית לקח וחי  לא יחיה את כל התועבות האלה עשה—מות יומת דמיו בו יהיה
14והנה הוליד בן וירא את כל חטאת אביו אשר עשה ויראה ולא יעשה כהן
15על ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל את אשת רעהו לא טמא
16ואיש לא הונה—חבל לא חבל וגזלה לא גזל לחמו לרעב נתן וערום כסה בגד
17מעני השיב ידו נשך ותרבית לא לקח—משפטי עשה בחקותי הלך  הוא לא ימות בעון אביו—חיה יחיה
18אביו כי עשק עשק גזל גזל אח ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו והנה מת בעונו
19ואמרתם מדע לא נשא הבן בעון האב והבן משפט וצדקה עשה את כל חקותי שמר ויעשה אתם—חיה יחיה
20הנפש החטאת היא תמות  בן לא ישא בעון האב ואב לא ישא בעון הבן—צדקת הצדיק עליו תהיה ורשעת רשע (הרשע) עליו תהיה  {ס}

21והרשע כי ישוב מכל חטאתו אשר עשה ושמר את כל חקותי ועשה משפט וצדקה—חיה יחיה לא ימות
22כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו  בצדקתו אשר עשה יחיה
23החפץ אחפץ מות רשע נאם אדני יהוה  הלוא בשובו מדרכיו וחיה  {ס}

24ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ככל התועבות אשר עשה הרשע יעשה וחי—כל צדקתו אשר עשה לא תזכרנה במעלו אשר מעל ובחטאתו אשר חטא בם ימות
25ואמרתם לא יתכן דרך אדני  שמעו נא בית ישראל הדרכי לא יתכן הלא דרכיכם לא יתכנו
26בשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ומת עליהם  בעולו אשר עשה ימות  {ס}

27ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ויעש משפט וצדקה—הוא את נפשו יחיה
28ויראה וישוב (וישב) מכל פשעיו אשר עשה—חיו יחיה לא ימות
29ואמרו בית ישראל לא יתכן דרך אדני  הדרכי לא יתכנו בית ישראל—הלא דרכיכם לא יתכן
30לכן איש כדרכיו אשפט אתכם בית ישראל—נאם אדני יהוה  שובו והשיבו מכל פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול עון
31השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמתו בית ישראל
32כי לא אחפץ במות המת נאם אדני יהוה  והשיבו וחיו  {פ}

Copyright information for Alep