Ezekiel 19

ואתה שא קינה אל נשיאי ישראל
ואמרת מה אמך לביא בין אריות רבצה בתוך כפרים רבתה גוריה
ותעל אחד מגריה כפיר היה וילמד לטרף טרף אדם אכל
וישמעו אליו גוים בשחתם נתפש ויבאהו בחחים אל ארץ מצרים
ותרא כי נוחלה אבדה תקותה ותקח אחד מגריה כפיר שמתהו
ויתהלך בתוך אריות כפיר היה וילמד לטרף טרף אדם אכל
וידע אלמנותיו ועריהם החריב ותשם ארץ ומלאה מקול שאגתו
ויתנו עליו גוים סביב ממדינות ויפרשו עליו רשתם בשחתם נתפש
ויתנהו בסוגר בחחים ויבאהו אל מלך בבל יבאהו במצדות למען לא ישמע קולו עוד אל הרי ישראל  {פ}

10 אמך כגפן בדמך על מים שתולה פריה וענפה היתה ממים רבים
11 ויהיו לה מטות עז אל שבטי משלים ותגבה קומתו על בין עבתים וירא בגבהו ברב דליתיו
12 ותתש בחמה לארץ השלכה ורוח הקדים הוביש פריה התפרקו ויבשו מטה עזה אש אכלתהו
13 ועתה שתולה במדבר בארץ ציה וצמא
14 ותצא אש ממטה בדיה פריה אכלה ולא היה בה מטה עז שבט למשול  קינה היא ותהי לקינה  {פ}

Copyright information for Alep