Ezekiel 19

1ואתה שא קינה אל נשיאי ישראל
2ואמרת מה אמך לביא בין אריות רבצה בתוך כפרים רבתה גוריה
3ותעל אחד מגריה כפיר היה וילמד לטרף טרף אדם אכל
4וישמעו אליו גוים בשחתם נתפש ויבאהו בחחים אל ארץ מצרים
5ותרא כי נוחלה אבדה תקותה ותקח אחד מגריה כפיר שמתהו
6ויתהלך בתוך אריות כפיר היה וילמד לטרף טרף אדם אכל
7וידע אלמנותיו ועריהם החריב ותשם ארץ ומלאה מקול שאגתו
8ויתנו עליו גוים סביב ממדינות ויפרשו עליו רשתם בשחתם נתפש
9ויתנהו בסוגר בחחים ויבאהו אל מלך בבל יבאהו במצדות למען לא ישמע קולו עוד אל הרי ישראל  {פ}

10אמך כגפן בדמך על מים שתולה פריה וענפה היתה ממים רבים
11ויהיו לה מטות עז אל שבטי משלים ותגבה קומתו על בין עבתים וירא בגבהו ברב דליתיו
12ותתש בחמה לארץ השלכה ורוח הקדים הוביש פריה התפרקו ויבשו מטה עזה אש אכלתהו
13ועתה שתולה במדבר בארץ ציה וצמא
14ותצא אש ממטה בדיה פריה אכלה ולא היה בה מטה עז שבט למשול  קינה היא ותהי לקינה  {פ}

Copyright information for Alep