Ezekiel 2

1ויאמר אלי  בן אדם עמד על רגליך ואדבר אתך
2ותבא בי רוח כאשר דבר אלי ותעמדני על רגלי ואשמע את מדבר אלי  {פ}

3ויאמר אלי בן אדם שולח אני אותך אל בני ישראל—אל גוים המורדים אשר מרדו בי  המה ואבותם פשעו בי עד עצם היום הזה
4והבנים קשי פנים וחזקי לב—אני שולח אותך אליהם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה
5והמה אם ישמעו ואם יחדלו כי בית מרי המה—וידעו כי נביא היה בתוכם  {פ}

6ואתה בן אדם אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל עקרבים אתה יושב  מדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת כי בית מרי המה
7ודברת את דברי אליהם אם ישמעו ואם יחדלו  כי מרי המה  {פ}

8ואתה בן אדם שמע את אשר אני מדבר אליך—אל תהי מרי כבית המרי  פצה פיך—ואכל את אשר אני נתן אליך
9ואראה והנה יד שלוחה אלי והנה בו מגלת ספר
10ויפרש אותה לפני והיא כתובה פנים ואחור וכתוב אליה קנים והגה והי  {ס}

Copyright information for Alep