Ezekiel 24

1ויהי דבר יהוה אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי בעשור לחדש לאמר
2בן אדם כתוב (כתב) לך את שם היום—את עצם היום הזה  סמך מלך בבל אל ירושלם בעצם היום הזה
3ומשל אל בית המרי משל ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה  שפת הסיר שפת וגם יצק בו מים
4אסף נתחיה אליה כל נתח טוב ירך וכתף מבחר עצמים מלא
5מבחר הצאן לקוח וגם דור העצמים תחתיה רתח רתחיה גם בשלו עצמיה בתוכה  {ס}

6לכן כה אמר אדני יהוה אוי עיר הדמים—סיר אשר חלאתה בה וחלאתה לא יצאה ממנה לנתחיה לנתחיה הוציאה לא נפל עליה גורל
7כי דמה בתוכה היה על צחיח סלע שמתהו לא שפכתהו על הארץ לכסות עליו עפר
8להעלות חמה לנקם נקם נתתי את דמה על צחיח סלע—לבלתי הכסות  {פ}

9לכן כה אמר אדני יהוה אוי עיר הדמים גם אני אגדיל המדורה
10הרבה העצים הדלק האש התם הבשר והרקח המרקחה והעצמות יחרו
11והעמידה על גחליה רקה  למען תחם וחרה נחשתה ונתכה בתוכה טמאתה—תתם חלאתה
12תאנים הלאת ולא תצא ממנה רבת חלאתה באש חלאתה
13בטמאתך זמה  יען טהרתיך ולא טהרת—מטמאתך לא תטהרי עוד עד הניחי את חמתי בך
14אני יהוה דברתי באה ועשיתי לא אפרע ולא אחוס ולא אנחם  כדרכיך וכעלילותיך שפטוך נאם אדני יהוה  {פ}

15ויהי דבר יהוה אלי לאמר
16בן אדם הנני לקח ממך את מחמד עיניך במגפה ולא תספד ולא תבכה ולוא תבוא דמעתך
17האנק דם מתים אבל לא תעשה—פארך חבוש עליך ונעליך תשים ברגליך ולא תעטה על שפם ולחם אנשים לא תאכל
18ואדבר אל העם בבקר ותמת אשתי בערב ואעש בבקר כאשר צויתי
19ויאמרו אלי העם  הלא תגיד לנו מה אלה לנו כי אתה עשה
20ואמר אליהם  דבר יהוה—היה אלי לאמר
21אמר לבית ישראל כה אמר אדני יהוה הנני מחלל את מקדשי גאון עזכם מחמד עיניכם ומחמל נפשכם ובניכם ובנותיכם אשר עזבתם בחרב יפלו
22ועשיתם כאשר עשיתי  על שפם לא תעטו ולחם אנשים לא תאכלו
23ופארכם על ראשיכם ונעליכם ברגליכם—לא תספדו ולא תבכו ונמקתם בעונתיכם ונהמתם איש אל אחיו
24והיה יחזקאל לכם למופת ככל אשר עשה תעשו  בבואה—וידעתם כי אני אדני יהוה  {ס}

25ואתה בן אדם—הלוא ביום קחתי מהם את מעוזם משוש תפארתם  את מחמד עיניהם ואת משא נפשם בניהם ובנותיהם
26ביום ההוא יבוא הפליט אליך להשמעות אזנים
27ביום ההוא יפתח פיך את הפליט ותדבר ולא תאלם עוד והיית להם למופת וידעו כי אני יהוה  {פ}

Copyright information for Alep