Ezekiel 26

1ויהי בעשתי עשרה שנה באחד לחדש היה דבר יהוה אלי לאמר
2בן אדם יען אשר אמרה צר על ירושלם האח—נשברה דלתות העמים נסבה אלי  אמלאה החרבה
3לכן כה אמר אדני יהוה הנני עליך צר והעליתי עליך גוים רבים כהעלות הים לגליו
4ושחתו חמות צר והרסו מגדליה וסחיתי עפרה ממנה ונתתי אותה לצחיח סלע
5משטח חרמים תהיה בתוך הים—כי אני דברתי נאם אדני יהוה והיתה לבז לגוים
6ובנותיה אשר בשדה בחרב תהרגנה וידעו כי אני יהוה  {פ}

7כי כה אמר אדני יהוה הנני מביא אל צר נבוכדראצר מלך בבל מצפון מלך מלכים—בסוס וברכב ובפרשים וקהל ועם רב
8בנותיך בשדה בחרב יהרג ונתן עליך דיק ושפך עליך סללה והקים עליך צנה
9ומחי קבלו יתן בחמותיך ומגדלתיך—יתץ בחרבותיו
10משפעת סוסיו יכסך אבקם מקול פרש וגלגל ורכב תרעשנה חומותיך בבאו בשעריך כמבואי עיר מבקעה
11בפרסות סוסיו ירמס את כל חוצותיך עמך בחרב יהרג ומצבות עזך לארץ תרד
12ושללו חילך ובזזו רכלתך והרסו חומותיך ובתי חמדתך יתצו ואבניך ועציך ועפרך בתוך מים ישימו
13והשבתי המון שיריך וקול כנוריך לא ישמע עוד
14ונתתיך לצחיח סלע משטח חרמים תהיה—לא תבנה עוד  כי אני יהוה דברתי נאם אדני יהוה  {ס}

15כה אמר אדני יהוה לצור  הלא מקול מפלתך באנק חלל בהרג הרג בתוכך ירעשו האיים
16וירדו מעל כסאותם כל נשיאי הים והסירו את מעיליהם ואת בגדי רקמתם יפשטו חרדות ילבשו על הארץ ישבו וחרדו לרגעים ושממו עליך
17ונשאו עליך קינה ואמרו לך איך אבדת נושבת מימים  העיר ההללה אשר היתה חזקה בים היא וישביה אשר נתנו חתיתם לכל יושביה
18עתה יחרדו האין יום מפלתך ונבהלו האיים אשר בים מצאתך  {ס}

19כי כה אמר אדני יהוה בתתי אתך עיר נחרבת כערים אשר לא נושבו בהעלות עליך את תהום וכסוך המים הרבים
20והורדתיך את יורדי בור אל עם עולם והושבתיך בארץ תחתיות כחרבות מעולם את יורדי בור—למען לא תשבי ונתתי צבי בארץ חיים
21בלהות אתנך ואינך ותבקשי ולא תמצאי עוד לעולם—נאם אדני יהוה  {פ}

Copyright information for Alep