Ezekiel 27

1ויהי דבר יהוה אלי לאמר
2ואתה בן אדם שא על צר קינה
3ואמרת לצור הישבתי (הישבת) על מבואת ים רכלת העמים אל איים רבים  {ס}  כה אמר אדני יהוה צור את אמרת אני כלילת יפי
4בלב ימים גבוליך בניך כללו יפיך
5ברושים משניר בנו לך את כל לחתים ארז מלבנון לקחו לעשות תרן עליך
6אלונים מבשן עשו משוטיך קרשך עשו שן בת אשרים מאיי כתים
7שש ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס תכלת וארגמן מאיי אלישה היה מכסך
8ישבי צידון וארוד היו שטים לך חכמיך צור היו בך המה חבליך
9זקני גבל וחכמיה היו בך מחזיקי בדקך כל אניות הים ומלחיהם היו בך לערב מערבך
10פרס ולוד ופוט היו בחילך אנשי מלחמתך מגן וכובע תלו בך המה נתנו הדרך
11בני ארוד וחילך על חומותיך סביב וגמדים במגדלותיך היו שלטיהם תלו על חומותיך סביב—המה כללו יפיך
12תרשיש סחרתך מרב כל הון בכסף ברזל בדיל ועופרת נתנו עזבוניך
13יון תבל ומשך המה רכליך בנפש אדם וכלי נחשת נתנו מערבך
14מבית תוגרמה סוסים ופרשים ופרדים נתנו עזבוניך
15בני דדן רכליך איים רבים סחרת ידך קרנות שן והובנים (והבנים) השיבו אשכרך
16ארם סחרתך מרב מעשיך בנפך ארגמן ורקמה ובוץ וראמת וכדכד נתנו בעזבוניך
17יהודה וארץ ישראל המה רכליך בחטי מנית ופנג ודבש ושמן וצרי נתנו מערבך
18דמשק סחרתך ברב מעשיך מרב כל הון ביין חלבון וצמר צחר
19ודן ויון מאוזל בעזבוניך נתנו ברזל עשות קדה וקנה במערבך היה
20דדן רכלתך בבגדי חפש לרכבה
21ערב וכל נשיאי קדר המה סחרי ידך בכרים ואילם ועתודים בם סחריך
22רכלי שבא ורעמה המה רכליך בראש כל בשם ובכל אבן יקרה וזהב נתנו עזבוניך
23חרן וכנה ועדן רכלי שבא אשור כלמד רכלתך
24המה רכליך במכללים בגלומי תכלת ורקמה ובגנזי ברמים בחבלים חבשים וארזים במרכלתך
25אניות תרשיש שרותיך מערבך ותמלאי ותכבדי מאד בלב ימים
26במים רבים הבאוך השטים אתך רוח הקדים שברך בלב ימים
27הונך ועזבוניך מערבך מלחיך וחבליך מחזיקי בדקך וערבי מערבך וכל אנשי מלחמתך אשר בך ובכל קהלך אשר בתוכך יפלו בלב ימים ביום מפלתך
28לקול זעקת חבליך ירעשו מגרשות
29וירדו מאניותיהם כל תפשי משוט—מלחים כל חבלי הים  אל הארץ יעמדו
30והשמיעו עליך בקולם ויזעקו מרה ויעלו עפר על ראשיהם באפר יתפלשו
31והקריחו אליך קרחה וחגרו שקים ובכו אליך במר נפש מספד מר
32ונשאו אליך בניהם קינה וקוננו עליך  מי כצור כדמה בתוך הים
33בצאת עזבוניך מימים השבעת עמים רבים ברב הוניך ומערביך העשרת מלכי ארץ
34עת נשברת מימים במעמקי מים מערבך וכל קהלך בתוכך נפלו
35כל ישבי האיים שממו עליך ומלכיהם שערו שער רעמו פנים
36סחרים בעמים שרקו עליך בלהות היית ואינך עד עולם  {פ}

Copyright information for Alep