Ezekiel 3

1ויאמר אלי—בן אדם את אשר תמצא אכול  אכול את המגלה הזאת ולך דבר אל בית ישראל
2ואפתח את פי ויאכילני את המגלה הזאת
3ויאמר אלי בן אדם בטנך תאכל ומעיך תמלא את המגלה הזאת אשר אני נתן אליך ואכלה ותהי בפי כדבש למתוק  {פ}

4ויאמר אלי  בן אדם לך בא אל בית ישראל ודברת בדברי אליהם
5כי לא אל עם עמקי שפה וכבדי לשון—אתה שלוח  אל בית ישראל
6לא אל עמים רבים עמקי שפה וכבדי לשון אשר לא תשמע דבריהם אם לא אליהם שלחתיך המה ישמעו אליך
7ובית ישראל לא יאבו לשמע אליך—כי אינם אבים לשמע אלי  כי כל בית ישראל חזקי מצח וקשי לב המה
8הנה נתתי את פניך חזקים לעמת פניהם ואת מצחך חזק לעמת מצחם
9כשמיר חזק מצר נתתי מצחך  לא תירא אותם ולא תחת מפניהם כי בית מרי המה  {פ}

10ויאמר אלי  בן אדם—את כל דברי אשר אדבר אליך קח בלבבך ובאזניך שמע
11ולך בא אל הגולה אל בני עמך ודברת אליהם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה  אם ישמעו ואם יחדלו
12ותשאני רוח—ואשמע אחרי קול רעש גדול  ברוך כבוד יהוה ממקומו
13וקול כנפי החיות משיקות אשה אל אחותה וקול האופנים לעמתם וקול רעש גדול
14ורוח נשאתני ותקחני ואלך מר בחמת רוחי ויד יהוה עלי חזקה
15ואבוא אל הגולה תל אביב הישבים אל נהר כבר ואשר (ואשב)—המה יושבים שם ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם
16ויהי מקצה שבעת ימים  {פ}

 

ויהי דבר יהוה אלי לאמר
17בן אדם צפה נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם ממני
18באמרי לרשע מות תמות ולא הזהרתו ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הרשעה לחיתו—הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש
19ואתה כי הזהרת רשע ולא שב מרשעו ומדרכו הרשעה—הוא בעונו ימות ואתה את נפשך הצלת
20ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו הוא ימות  כי לא הזהרתו בחטאתו ימות ולא תזכרן צדקתו אשר עשה ודמו מידך אבקש
21ואתה כי הזהרתו צדיק לבלתי חטא צדיק—והוא לא חטא  חיו יחיה כי נזהר ואתה את נפשך הצלת  {פ}

22ותהי עלי שם יד יהוה ויאמר אלי קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך
23ואקום ואצא אל הבקעה והנה שם כבוד יהוה עמד ככבוד אשר ראיתי על נהר כבר ואפל על פני
24ותבא בי רוח ותעמדני על רגלי וידבר אתי ויאמר אלי בא הסגר בתוך ביתך
25ואתה בן אדם הנה נתנו עליך עבותים ואסרוך בהם ולא תצא בתוכם
26ולשונך אדביק אל חכך ונאלמת ולא תהיה להם לאיש מוכיח  כי בית מרי המה
27ובדברי אותך אפתח את פיך ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה השמע ישמע והחדל יחדל כי בית מרי המה  {פ}

Copyright information for Alep