Ezekiel 34

1ויהי דבר יהוה אלי לאמר
2בן אדם הנבא על רועי ישראל הנבא ואמרת אליהם לרעים כה אמר אדני יהוה הוי רעי ישראל אשר היו רעים אותם—הלוא הצאן ירעו הרעים
3את החלב תאכלו ואת הצמר תלבשו הבריאה תזבחו הצאן לא תרעו
4את הנחלות לא חזקתם ואת החולה לא רפאתם ולנשברת לא חבשתם ואת הנדחת לא השבתם ואת האבדת לא בקשתם ובחזקה רדיתם אתם ובפרך
5ותפוצינה מבלי רעה ותהיינה לאכלה לכל חית השדה ותפוצינה
6ישגו צאני בכל ההרים ועל כל גבעה רמה ועל כל פני הארץ נפצו צאני ואין דורש ואין מבקש
7לכן רעים שמעו את דבר יהוה
8חי אני נאם אדני יהוה אם לא יען היות צאני לבז ותהיינה צאני לאכלה לכל חית השדה מאין רעה ולא דרשו רעי את צאני וירעו הרעים אותם ואת צאני לא רעו
9לכן הרעים—שמעו דבר יהוה
10כה אמר אדני יהוה הנני אל הרעים ודרשתי את צאני מידם והשבתים מרעות צאן ולא ירעו עוד הרעים אותם והצלתי צאני מפיהם ולא תהיין להם לאכלה  {ס}

11כי כה אמר אדני יהוה  הנני אני ודרשתי את צאני ובקרתים
12כבקרת רעה עדרו ביום היותו בתוך צאנו נפרשות—כן אבקר את צאני והצלתי אתהם מכל המקומת אשר נפצו שם ביום ענן וערפל
13והוצאתים מן העמים וקבצתים מן הארצות והביאותים אל אדמתם ורעיתים אל הרי ישראל באפיקים ובכל מושבי הארץ
14במרעה טוב ארעה אתם ובהרי מרום ישראל יהיה נוהם שם תרבצנה בנוה טוב ומרעה שמן תרעינה אל הרי ישראל
15אני ארעה צאני ואני ארביצם נאם אדני יהוה
16את האבדת אבקש ואת הנדחת אשיב ולנשברת אחבש ואת החולה אחזק ואת השמנה ואת החזקה אשמיד ארענה במשפט
17ואתנה צאני כה אמר אדני יהוה  הנני שפט בין שה לשה לאילים ולעתודים
18המעט מכם המרעה הטוב תרעו ויתר מרעיכם תרמסו ברגליכם ומשקע מים תשתו—ואת הנותרים ברגליכם תרפשון
19וצאני—מרמס רגליכם תרעינה ומרפש רגליכם תשתינה  {פ}

20לכן כה אמר אדני יהוה—אליהם  הנני אני—ושפטתי בין שה בריה ובין שה רזה
21יען בצד ובכתף תהדפו ובקרניכם תנגחו כל הנחלות—עד אשר הפיצותם אותנה אל החוצה
22והושעתי לצאני ולא תהיינה עוד לבז ושפטתי בין שה לשה
23והקמתי עליהם רעה אחד ורעה אתהן—את עבדי דויד הוא ירעה אתם והוא יהיה להן לרעה
24ואני יהוה אהיה להם לאלהים ועבדי דוד נשיא בתוכם  אני יהוה דברתי
25וכרתי להם ברית שלום והשבתי חיה רעה מן הארץ וישבו במדבר לבטח וישנו ביערים
26ונתתי אותם וסביבות גבעתי ברכה והורדתי הגשם בעתו גשמי ברכה יהיו
27ונתן עץ השדה את פריו והארץ תתן יבולה והיו על אדמתם לבטח וידעו כי אני יהוה בשברי את מטות עלם והצלתים מיד העבדים בהם
28ולא יהיו עוד בז לגוים וחית הארץ לא תאכלם וישבו לבטח ואין מחריד
29והקמתי להם מטע לשם ולא יהיו עוד אספי רעב בארץ ולא ישאו עוד כלמת הגוים
30וידעו כי אני יהוה אלהיהם—אתם והמה עמי בית ישראל—נאם אדני יהוה
31ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם  אני אלהיכם—נאם אדני יהוה  {פ}

Copyright information for Alep