Ezekiel 37

1היתה עלי יד יהוה ויוצאני ברוח יהוה ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות
2והעבירני עליהם סביב סביב והנה רבות מאד על פני הבקעה והנה יבשות מאד
3ויאמר אלי—בן אדם התחיינה העצמות האלה ואמר אדני יהוה אתה ידעת
4ויאמר אלי הנבא על העצמות האלה ואמרת אליהם—העצמות היבשות שמעו דבר יהוה
5כה אמר אדני יהוה לעצמות האלה  הנה אני מביא בכם רוח—וחייתם
6ונתתי עליכם גידים והעלתי עליכם בשר וקרמתי עליכם עור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי אני יהוה
7ונבאתי כאשר צויתי ויהי קול כהנבאי והנה רעש ותקרבו עצמות עצם אל עצמו
8וראיתי והנה עליהם גדים ובשר עלה ויקרם עליהם עור מלמעלה ורוח אין בהם
9ויאמר אלי הנבא אל הרוח הנבא בן אדם ואמרת אל הרוח  {ס}  כה אמר אדני יהוה מארבע רוחות באי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו
10והנבאתי כאשר צוני ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם—חיל גדול מאד מאד
11ויאמר אלי בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל המה הנה אמרים יבשו עצמותינו ואבדה תקותנו—נגזרנו לנו
12לכן הנבא ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה הנה אני פתח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל
13וידעתם כי אני יהוה  בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם—עמי
14ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם וידעתם כי אני יהוה דברתי ועשיתי—נאם יהוה  {פ}

15ויהי דבר יהוה אלי לאמר
16ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתב עליו ליהודה ולבני ישראל חברו ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חברו
17וקרב אתם אחד אל אחד לך—לעץ אחד והיו לאחדים בידך
18וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמר  הלוא תגיד לנו מה אלה לך
19דבר אלהם כה אמר אדני יהוה הנה אני לקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חברו ונתתי אותם עליו את עץ יהודה ועשיתם לעץ אחד והיו אחד בידי
20והיו העצים אשר תכתב עליהם בידך—לעיניהם
21ודבר אליהם כה אמר אדני יהוה הנה אני לקח את בני ישראל מבין הגוים אשר הלכו שם וקבצתי אתם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם
22ועשיתי אתם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל ומלך אחד יהיה לכלם למלך ולא יהיה (יהיו) עוד לשני גוים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד
23ולא יטמאו עוד בגלוליהם ובשקוציהם ובכל פשעיהם והושעתי אתם מכל מושבתיהם אשר חטאו בהם וטהרתי אותם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים
24ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכלם ובמשפטי ילכו וחקותי ישמרו ועשו אותם
25וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו בה אבותיכם וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם
26וכרתי להם ברית שלום ברית עולם יהיה אותם ונתתים והרביתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם
27והיה משכני עליהם והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם
28וידעו הגוים כי אני יהוה מקדש את ישראל—בהיות מקדשי בתוכם לעולם  {פ}

Copyright information for Alep