Ezekiel 40

1בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחדש בארבע עשרה שנה אחר אשר הכתה העיר—בעצם היום הזה היתה עלי יד יהוה ויבא אתי שמה
2במראות אלהים הביאני אל ארץ ישראל ויניחני אל הר גבה מאד ועליו כמבנה עיר מנגב
3ויביא אותי שמה והנה איש מראהו כמראה נחשת ופתיל פשתים בידו וקנה המדה והוא עמד בשער
4וידבר אלי האיש בן אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך לכל אשר אני מראה אותך—כי למען הראותכה הבאתה הנה הגד את כל אשר אתה ראה לבית ישראל
5והנה חומה מחוץ לבית סביב סביב וביד האיש קנה המדה שש אמות באמה וטפח וימד את רחב הבנין קנה אחד וקומה קנה אחד
6ויבוא אל שער אשר פניו דרך הקדימה ויעל במעלותו וימד את סף השער קנה אחד רחב ואת סף אחד קנה אחד רחב
7והתא קנה אחד ארך וקנה אחד רחב ובין התאים חמש אמות וסף השער מאצל אלם השער מהבית—קנה אחד
8וימד את אלם השער מהבית—קנה אחד
9וימד את אלם השער שמנה אמות ואילו שתים אמות ואלם השער מהבית
10ותאי השער דרך הקדים שלשה מפה ושלשה מפה—מדה אחת לשלשתם ומדה אחת לאילם מפה ומפו
11וימד את רחב פתח השער עשר אמות ארך השער שלוש עשרה אמות
12וגבול לפני התאות אמה אחת ואמה אחת גבול מפה והתא—שש אמות מפו ושש אמות מפו
13וימד את השער מגג התא לגגו—רחב עשרים וחמש אמות  פתח נגד פתח
14ויעש את אילים ששים אמה ואל איל החצר השער סביב סביב
15ועל פני השער היאתון (האיתון) על לפני אלם השער הפנימי—חמשים אמה
16וחלונות אטמות אל התאים ואל אליהמה לפנימה לשער סביב סביב וכן לאלמות וחלונות סביב סביב לפנימה ואל איל תמרים
17ויביאני אל החצר החיצונה והנה לשכות ורצפה עשוי לחצר סביב סביב  שלשים לשכות אל הרצפה
18והרצפה אל כתף השערים לעמת ארך השערים—הרצפה התחתונה
19וימד רחב מלפני השער התחתונה לפני החצר הפנימי מחוץ—מאה אמה  הקדים והצפון
20והשער אשר פניו דרך הצפון לחצר החיצונה—מדד ארכו ורחבו
21ותאו שלושה מפו ושלשה מפו ואילו ואלמו היה כמדת השער הראשון  חמשים אמה ארכו ורחב חמש ועשרים באמה
22וחלונו ואילמו ותימרו כמדת השער אשר פניו דרך הקדים ובמעלות שבע יעלו בו ואילמו לפניהם
23ושער לחצר הפנימי נגד השער לצפון ולקדים וימד משער אל שער מאה אמה
24ויולכני דרך הדרום והנה שער דרך הדרום ומדד אילו ואילמו כמדות האלה
25וחלונים לו ולאילמו סביב סביב כהחלנות האלה  חמשים אמה ארך ורחב חמש ועשרים אמה
26ומעלות שבעה עלותו ואלמו לפניהם ותמרים לו אחד מפו ואחד מפו—אל אילו
27ושער לחצר הפנימי דרך הדרום וימד משער אל השער דרך הדרום מאה אמות
28ויביאני אל חצר הפנימי בשער הדרום וימד את השער הדרום כמדות האלה
29ותאו ואילו ואלמו כמדות האלה וחלונות לו ולאלמו סביב סביב—חמשים אמה ארך ורחב עשרים וחמש אמות
30ואלמות סביב סביב—ארך חמש ועשרים אמה ורחב חמש אמות
31ואלמו אל חצר החצונה ותמרים אל אילו ומעלות שמונה מעלו
32ויביאני אל החצר הפנימי דרך הקדים וימד את השער כמדות האלה
33ותאו ואלו ואלמו כמדות האלה וחלונות לו ולאלמו סביב סביב  ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה
34ואלמו לחצר החיצונה ותמרים אל אלו מפו ומפו ושמנה מעלות מעלו
35ויביאני אל שער הצפון ומדד כמדות האלה
36תאו אלו ואלמו וחלונות לו סביב סביב  ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה
37ואילו לחצר החיצונה ותמרים אל אילו מפו ומפו ושמנה מעלות מעלו
38ולשכה ופתחה באילים השערים שם ידיחו את העלה
39ובאלם השער שנים שלחנות מפו ושנים שלחנות מפה—לשחוט אליהם העולה והחטאת והאשם
40ואל הכתף מחוצה לעולה לפתח השער הצפונה שנים שלחנות ואל הכתף האחרת אשר לאלם השער שנים שלחנות
41ארבעה שלחנות מפה וארבעה שלחנות מפה—לכתף השער  שמונה שלחנות אליהם ישחטו
42וארבעה שלחנות לעולה אבני גזית ארך אמה אחת וחצי ורחב אמה אחת וחצי וגבה אמה אחת אליהם ויניחו את הכלים אשר ישחטו את העולה בם—והזבח
43והשפתים טפח אחד מוכנים בבית—סביב סביב ואל השלחנות בשר הקרבן
44ומחוצה לשער הפנימי לשכות שרים בחצר הפנימי אשר אל כתף שער הצפון ופניהם דרך הדרום אחד אל כתף שער הקדים פני דרך הצפן
45וידבר אלי  זה הלשכה אשר פניה דרך הדרום לכהנים שמרי משמרת הבית
46והלשכה אשר פניה דרך הצפון לכהנים שמרי משמרת המזבח  המה בני צדוק הקרבים מבני לוי אל יהוה—לשרתו
47וימד את החצר ארך מאה אמה ורחב מאה אמה—מרבעת והמזבח לפני הבית
48ויבאני אל אלם הבית וימד אל אלם חמש אמות מפה וחמש אמות מפה ורחב השער—שלש אמות מפו ושלש אמות מפו
49ארך האלם עשרים אמה ורחב עשתי עשרה אמה ובמעלות אשר יעלו אליו ועמדים אל האילים אחד מפה ואחד מפה

Copyright information for Alep